Sivistyslautakunta, kokous 4.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Sopimus taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän koulutuksen järjestämisestä

AurDno-2019-367

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on päättänyt 24.9.2019 § 31:ssä antaa suostumuksen Auran kunnan ja Turun seudun musiikkiopiston välisen sopimuksen siirtämiseen Turun musiikinopetus Oy:lle 1.1.2020 - 31.12.2020. Turun musiikinopetus Oy tarjoaa nyt Auran kunnalle uutta sopimusta 1.1.2021 alkaen. Sopimusluonnoksen mukaan yksi oppilaspaikka maksaisi 1220 € ja hintaa tarkistettaisiin lukuvuosittain Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin 2015=100 hyödykeryhmän koulutus mukaisesti. Sopimukseen kirjataan maksimioppilasmäärä, jota voidaan muuttaa erillisellä kirjallisella sopimuksella. Viime vuosina auralaisia oppilaita on ollut musiikkiopistossa kuusi. Sopimus voidaan purkaa kuuden kuukauden irtisanomisajalla mikäli sopimusosapuolten välillä on erimielisyyksiä, joita ei voida neuvotteluilla ratkaista. Sopimuksen päättymisen jälkeen kunnalla olisi vastuu musiikinopetuksen jatkumisesta kaikkien Turun musiikinopetus Oy:n kirjoilla olevien auralaisten osalta. Turun musiikinopetus Oy:n kirje ja sopimusluonnos ovat liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että
1. Auran kunnan osalta maksimioppilasmääräksi kirjataan kahdeksan oppilasta ja
2. sopimusluonnos hyväksytään siten, että siihen lisätään sopimuksen irtisanomismahdollisuus myös muissa kuin sopimusrikkomustilanteissa tai ylivoimaisen esteen tullessa eteen.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  Auran sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 Aura

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.