Sivistyslautakunta, kokous 4.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vieraspaikkakuntalaisten kustannukset Auran kunnan koulutoimessa

AurDno-2020-183

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Kouki, Rehtori, ville.kouki@aura.fi
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Perusopetuslain 4 §:n mukaan "kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27 §:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti."

Auran kunta on tehnyt erityisopetuksen järjestämisestä erilliset sopimukset eri erityisopetusta järjestävien tahojen kanssa. Sopimusten henki vahvasti on, että Auran kunta vastaa kaikista kustannuksista, jotka ylittävät järjestäjän keskimääräisen oppilaskohtaisen maksun. Käytännössä tämä tarkoittaa koulunkäynninohjaajan palkkaa, koulumatkoja, aamu- ja iltapäivätoimintaa jne. Lastensuojelun perusteella sijoitetun lapsen keskimääräistä kustannusta ylittävät koulutuskustannukset voidaan laskuttaa kotikunnalta ilman sopimuksia lain perusteella.

Auran Kirkonkulman koululla on vuodesta riippuen muutamia Liedon kunnan oppilaita. Oppilaat on otettu hakemuksesta Kirkonkulman koulun oppilaaksi. Vieraan kunnan oppilaalle ei ole tarvinut järjestää koulukyytejä. Kuitenkin Kuntaliiton ohjeen mukaan Auran kunta on velvollinen järjestämään maksullisen aamu- ja iltapäivä -toiminnan vieraspaikkalaisille ensimmäisen ja toisen luokan oppilaalle sekä erityisen tuen oppilaalle siten kuin omille kuntalaisillekin. Myös muut opetukseen sisältyvät lisäkustannukset jäävät Auran kunnan maksettaviksi, koska mitään sopimusta kuntien välillä ei ole tehty. Auran kunnan valtionosuuslaskennassa kunnalta vähennetään peruspalvelujen valtionosuudesta vuosittain noin 650 000 euroa. Oppilaskohtainen kustannus vuodessa on yhtenäiskoululla 7403 euroa ja Kirkonkulman koululla 8664 euroa. Valtionosuuslaskennassa yhden oppilaan kustannukseksi lasketaan noin 6400 euroa. Näin ollen Auran kunta maksaa vuosittain tuottamistaan palveluista naapurikuntien hyväksi, vaikkei kunta saa vastaavia ilmaispalveluita naapurikunnilta. Varhaiskasvatuspalveluista  on tehty seudullinen sopimus, jonka mukaan kotikunta maksaa palvelusta tuottajakunnalle. LIsäksi oheismateriaalina tiedoksi on erityisopetusta koskeva sopimus Liedon kanssa vuodelta 2010.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää, että jatkossa Auran kunnan perusopetuslain mukaisiin palveluihin otetaan muiden paikkakuntien asukkaita vain tekemällä valtionosuuslaskennan ylittävien kustannusten laskutuksesta sopimus asiakkaan kotikunnan kanssa.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotus muutetaan koskemaan vasta lukuvuotta 2021-2022. Ehdotusta ei kannatettu. Esittelijän päätösehdotus jäi lautakunnan päätökseksi.

Perustelut

Lounais-Suomen Avi on antanut asiassa ohjausta huoltajan yhteydenoton perusteella. Perusopetuslain § 28 tulkitaan siten, että kaikilla kansalaisilla on vapaa hakeutumisoikeus mihin tahansa peruskouluun, ja kunnan tulee soveltaa kaikkiin yhdenvertaisia valintaperusteita. Koska Kirkonkulman koulun ryhmissä on tilaa, kunnalla ei ole oikeutta olla ottamatta muiden kuntien oppilaita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistylautakunta toteaa, että sen päätös § 32 12.5.2020 on mennyt lain yläpuolle, eikä sitä sen vuoksi voida panna täytäntöön ja päätös näin ollen raukeaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen Avi: Esko Lukkarinen, Liedon kunta: Laila Mäkelä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.