Sivistyslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Auran kunnan koulukuljetusperiaatteet lukuvuodesta 2021-2022 alkaen

AurDno-2020-509

Valmistelija

  • Ville Kouki, Rehtori, ville.kouki@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan koulukuljetusperiaattet ovat päivityksen tarpeessa. Rehtori on valmistellut uudet koulukuljetusperiaatteet, jotka ovat päätöksenteon liitteenä. Lautakunnan tulee kiinnittää huomio eteenkin kahteen seikkaan:
1. Onko jatkossa vain yksi yhteinen matkaperuste koulukuljetukselle (5km) vai kuljetetaanko esioppilaat ja alakoulun luokilla 1-2 yli kolmen kilometrin päästä kouluun kuten tähänkin asti?
2. Muutetaanko tie numero yhdeksän vaaralliseksi vain alakoulun oppilaille?

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti koulukuljetusperiaatteet. Uusi sääntö tulee voimaan 1.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.