Sivistyslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kouluverkkkoselvitys

AurDno-2020-363

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvityksessä tulee huomioida tulevaisuuden väestöennusteet. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta muiden työtehtävien ohella. Virkamiestyöskentelyyn ovat osallistuneet hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, rehtori Ville Kouki, rehtori Kaisa Olari ja varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen. Kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten osalta työtä ovat tehneet tekninen johtaja Kari Tuohi ja rakennusmestari Pentti Urho. Vaikutuksia kunnan elinvoimaisuuteen arvioivat kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio ja kunnanjohtaja Mika Joki.

Sivistyslautakunta päätti edellisessä kokouksessaan, että lautakunta käsittelee kouluverkkoselvitystä syksyn kokouksissaan sitä mukaa kun selvitys etenee. Selvitys on tässä vaiheessa vielä keskeneräinen ja siitä puuttuu osia. Keskeneräinen versio on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää kuuluttaa kouluverkkoselvityksen vireilläolosta ja tiedottaa Kirkonkulman lasten huoltajia. Lautakunta keskustelee kouluverkkoselvityksen sisällöstä, tekee tarvittavia linjauksia ja merkitsee tämän hetken tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että kivikoulu tutkitaan ulkopuolisen konsultin toimesta mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi sekä talotekniikan osalta ennen kuin kouluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon.

Perustelut

Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt sivistyslautakunnalle kokoukseen 22.9.2020 päivää aiemmin allekirjoittamansa vetoomuksen koulun puolesta.Vetoomuksellaan vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille 2020 - 2022, jotta päätös Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia kuunnellen ja kuntastrategiaa noudattaen. Vanhempainkerhon tavoitteena on lisätä lapsiperheiden määrää Kirkonkulmalla vuoteen 2023 mennessä ja myydä Järykselän alueen tontit. Kirkonkulman koulun tuloja lisätään vuokratuotoilla ja hankerahoituksella.Vanhempainkerhon kirje on liitteenä.

Kuulutus kouluverkkoselvityksestä julkaistiin viikolla 40 kunnan internet-sivulla, some-kanavilla sekä Auranmaan viikkolehdessä. Samalla viikolla kaikkien koululaisten vanhemmille ja  varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetettiin tiedote Wilman kautta. Lapsivaikutusten arviointia tehtiin rehtori Ville Koukin, varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltosen ja sivistysjohtaja Tuija Pellosmaan yhteistyöllä. Kaikille viisi-vuotiaiden ja  esiopetuksen oppilaiden vanhemmille sekä ala-koulun oppilaille lähetettiin Webropol-kysely viikolla 41. Alle kouluikäisten kyselyyn vastasi 19 % kyselyn saajista, mutta alakoululaisten kyselyyn vastasi vain kahdeksan oppilasta 322:sta.

Kouluverkkoselvitysluonnoksen tilannetta käydään kokouksessa tarkemmin läpi. Luonnoksen lokakuun versio on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää pyytää lausunnot kouluverkkoselvityksestä nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen johtaja Kari Tuohi oli kokouksessa kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2020 edellyttänyt sivistyslautakunnalta kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuunmennessä. Aurassa kouluverkoista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus tekee päätösehdotuksensa kouluverkkoselvityksestä kunnanvaltuustolle. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.10.2020 pyytää lausunnot liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta 30.11.2020 mennessä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta tutustuu tehtyyn kouluverkkoselvitykseen, ja antaa lausuntonsa sivistyslautakunnan pyynnöstä liitteenä olevasta kouluverkkoselvityksestä, joka kuitenkin vielä on luonnos.

Sosiaalijohtaja esittää päätösehdotuksensa kokouksessa.

Päätös

Sosiaalijohtaja esitti päätösehdotuksensa kokouksessa seuraavasti:

Pyydettynä lausuntona perusturvalautakunta esittää sivistyslautakunnalle seuraavaa:

Lapsivaikutusten (LAVA) arvioinnista:

  • Työryhmä on selvityksessään tehnyt Kirkonkulman lakkauttamiseen liittyvän SWOT-analyysin, jossa perusturvalautakunnan kannanoton mielestä on hyvin arvioitu koulun lakkauttamisen aiheuttamat hyvät ja huonot puolet. Lapsivaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan ilmene onko Kirkonkulman oppilaita tarkoitus osallistaa tai kuulla koulun lakkauttamisasiassa. Kuitenkin voidaan olettaa, että oppilaiden suurimmat huolenaiheet liittyisivät pitenevään koulumatkaan, ja sitä myöten piteneviin koulupäiviin. Pienen koulun hyvinä puolina nähdään yleisesti vahva yhteisöllisyys ja mahdollisuus puuttua ongelmatilanteisiin, kuten kiusaamiseen, nopeasti. 
  • Kyläläisille koululla on sosiaalista merkitystä kyläyhteisölle, ja koululla on  merkitystä kylän vetovoimaisuudelle.
  • Käyttöastetta parantamalla ja lisäämällä yhteistyötä yhtenäiskoulun ja Kirkonkulman kesken voitaisiin saavuttaa nykyiselläkin kouluverkolla taloudellista etua.
  • Kouluverkkoselvityksessä voitaisiin määritellä, että Kirkonkulman koulu lakkautetaan, kun koulun oppilasmäärä alittaa 38 oppilasta.

Perusturvalautakunta hyväksyi sosiaalijohtajan kokouksessa esittämän päätösehdotuksen.

 

Perustelut

Kunnan tulee varata riittävät vaikutusmahdollisuudet asiaan osallisille ennen kouluverkkoa koskevaa päätöksentekoa. Kouluverkkoselvityksen vireilletulosta, käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista on annettava ennen päätöksentekoa riittävästi tietoa. Lisäksi asian osallisille on varattava mahdollisuus mielipiteiden jättämiseen.

Sivistyslautakunta päätti, että kouluverkkoa koskeva asian käsittely on julkista ja avointa alusta lähtien. Näin asiaan osallisilla on ollut todelliset vaikutusmahdollisuudet asian valmisteluun ja käsittelyyn. Kouluverkkoselvityksen luonnos julkaistiin jo syyskuussa lautakunnan kokouskutsun yhteydessä.  Kouluverkkoselvityksen tekemiseen ja vireilletuloon liittyvä kuulutus oli kunnan internetsivulla 29.9.2020 alkaen ja kahteen otteeseen Auranmaan viikkolehdessä. Kuulutuksen yhteydessä on ollut suorat puhelinnumerot selvitystä aktiivisesti tekeville henkilöille. Selvityksen luonnosta on täydennetty kuulutussivulle. Kouluverkkoselvityksen kuulemistilaisuus pidettiin OP-areenalla 21.10.2020. Tilaisuuteen osallistui 43 henkilöä. Kuntayhtymän johtavan lääkärin ohjeistuksen mukana tilaisuuteen olisi voinut osallistua maskia käyttäen 200 henkilöä. Tilaisuuteen otettiin ennakkoilmoittautumiset Koronapandemian vuoksi. Ilmoittautua sai suoraan kunnan verkkosivun kautta tai soittamalla kunnan keskusnumeroon. Mielipiteitä kouluverkkoselvityksestä on pyydetty 15.11.2020 mennessä. 

Nuorisovaltuusto, perusturvalautakunta, vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta ovat käsitelleet kouluverkkoselvitystä kokouksissaan. Määräaikaan mennessä saapui kaksi yksityisen henkilön kannanottoa ja Kirkonkulman koulun vanhempainyhdistyksen keräämä adressi. Adressin on allekirjoittanut 320 auralaista henkilöä. Kirkonkulman koulun henkilöstön ja sivistystoimen toimialajohtajan välisessä keskustelussa (16.11.2020) käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja koulun kehittämiseksi, samoin OAJ:n pääluottamusmiehen ja kunnan yhteistyöryhmän edustajien välisessä epävirallisessa keskustelussa (17.11.2020).

Lapsivaikutuksia päätettiin arvioida kyselyllä, joka suunnattiin kaikille 5 - 6 -vuotiaille sekä alakoululaisille. Alakoululaisten kyselylinkki ei ollut ensimmäisellellä kerralla lähtenyt yhtenäiskoulun oppilaille. Linkki laitettiin uudelleen auki, jonka jälkeen vastauksia saatiin lisää myös Kirkonkulman lapsilta. Vastauksia saatiin yhteensä 133. Kivan koulun tunnusmerkeistä kaverit ovat tärkein asia lähes kaikille vastanneista.

Perusturvalautakunnan päätös sisältää ehdotuksen nykyisten koulujen toiminnan tehostamisesta ja Kirkonkulman koulun lakkauttamisesta mikäli oppilasmäärä putoaa alle 38 oppilaan.

Vapaa-aikalautakunta on antanut seuraavanlaisen lausunnon:

"Vapaa-aikalautakunnan mukaan koulun mahdollisella lakkauttamisella on vaikutuksia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksiin Kirkonkulman alueella. Keskusta-alueen tilojen käyttö ainakin rajoittuisi.

Vapaa-aikalautakunta toivoo, ettei lisätä nuorten mahdollista pahoinvointia muutospäätösten tekemisellä poikkeusaikoina tai välittömästi niiden jälkeen ennen kuin tilanne on normalisoitunut. Toivotaan, että otetaan huomioon nuorten lisääntynyt oireilu päätöksiä tehdessä."

Tekninen lautakunta on antanut seuraavanlaisen lausunnon:

"Mikäli kirkonkulman koulu suljetaan korvaavien luokkatilojen kustannuksista pitäisi esittää kustannusarvio.
- Kirkonkulman koulun sulkemisen ja neljän muun vaihtoehdon lisäksi pitäisi selvittää muita vaihtoehtoja säästöjen saamiseksi.
- Kirkonkulman koulun mahdollinen sulkeminen saattaa vaikuttaa Järykselän alueen tonttien myyntiin, mikä tulisi myös huomioida päätöstä tehdessä ja laskelmissa.
- Kivikoulun tämän hetkinen kunto pitää selvittää laajemmin, ennen kun kouluverkkoselvityksen työryhmä tekee asiasta päätösehdotuksen."

Kouluverkkoselvityksen työryhmä on päätynyt esittämään yksimielisenä mielipiteenään:

ESIOPETUS: Työryhmä ottaa lausunnossaan huomioon lasten lukumäärien kehitysarviot tulevina vuosina, kunnan taloudellisen tilanteen, lasten edun, kunnan elinvoimaisuuden kehittymisen ja yritysten tasa-arvoisen kohtelun. Tulevat ikäluokat mahtuvat hyvin kunnan omaan esiopetusyksikköön, jossa toimisi kaksi alle 20 lapsen ryhmää ja yksi pienennetty ryhmä. Poikkeuksena on vuosi 2021, jolloin esiopetusikäisiä on paljon, mutta toiminta pystytään silti järjestämään turvallisesti. Koska esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa, on selkeää, että kunta vastaa toiminnasta. Täten työryhmä ehdottaa, että Auran kunnassa esiopetus järjestetään jatkossa kunnan omassa toiminnassa.

PERUSOPETUS: Työryhmä ottaa huomioon lausunnossaan lasten lukumäärien kehitysarviot tulevina vuosina, kunnan taloudellisen tilanteen, lasten edun ja kunnan elinvoimaisuuden kehittymisen. Työryhmä näkee, että kouluverkkoa voidaan muuttaa toimimaan selvityksen vaihtoehdon viisi mukaisesti. Karviaisen suunnan lapset osoitetaan syksystä 2021 alkaen Kirkonkulmalle lähikouluun. Tämä lisää Kirkonkulman oppilasmäärää vuosittain 1-4 lapsella. Mikäli Kirkonkulman koulun oppilasmäärä alittaa 40 oppilasta, lakkautetaan koulu seuraavan parittoman vuoden syksyllä vuorokurssijärjestelmä huomioiden. Oppilasmäärä tarkistetaan vuosittain marraskuun kunnanhallituksessa ja viedään tarvittaessa joulukuun valtuustoon. Tällöin saadaan riittävä aika koulujen yhdistämisen valmisteluun.

Saapuneet asiakirjat ja kouluverkkoselvitys ovat liitteissä. Kiinteistöjen kuntoselvitykset ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
1. esiopetus järjestetään jatkossa kunnan omassa toiminnassa
2. koulupiirin raja muodostetaan siten, että Karviaisen suunnan lapset käyvät alakoulua vuoden 2021 syksystä alkaen Kirkonkulman koulussa
3. Kirkonkulman koulun kehittämiseksi valitaan selvityksen vaihtoehto numero 5
4. mikäli oppilasmäärä laskee alle 40 oppilaan tai mikäli yhtenäiskoulun oppilasmäärä laskee niin merkittävästi, että luokkakoot kaksisarjaisina ovat alle 16 lasta, Kirkonkulman koulu lakkautetaan seuraavana parittoman vuoden syksynä.

Päätös

Käsittely: Juhani Yli-Pohja ehdotti ja Heidi Rajakangas kannatti, että puheenjohtaja on asian käsittelyssä esteellinen, koska hänen lapsensa käyvät Kirkonkulman koulua. JAA on äänestyksessä, että puheenjohtaja on esteellinen ja EI on äänestyksessä ei esteellinen.
Äänestys:

Sanna Laine JAA
Heidi Rajakangas JAA
Juhani Yli-Pohja JAA
Kimmo Rantala JAA
Ari-Pekka Haapanen EI
Maria Sundqvist EI
 

Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunta päätti, että puheenjohtaja Kalle Isotalo on esteellinen (intressijäävi) käsittelemään asiaa. Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi Heidi Rajakangas.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Ari-Pekka Haapanen ehdotti, että jos Kirkonkulman koulu lakkautetaan, niin se lakkautetaan aikaisintaan vuonna 2025. Ehdotusta ei kannatttu.

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.