Sivistyslautakunta, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan päivitys 1.1.2021

AurDno-2020-444

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Palvelusetelien sääntökirjaan on tarpeellista tehdä joitakin muutoksia mm. 1.8.2020 voimaan tulleen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistamisen vuoksi.

Sääntökirjaan on lisätty maininta, että asiakas voidaan ohjata kunnalliseen palveluun, jos omassa toiminnassa on soveltuva, vapaa varhaiskasvatuspaikka. Sääntökirjaan on myös täsmennetty kolmenkymmenen päivän poissaolosääntöä, palvelusetelin arvon korjaamista takautuvasti sekä palveluntuottajan velvollisuutta tiedottaa irtisanomiskäytännöistään. Viittaus varhaiskasvatusoikeuden rajoittamiseen on poistettu.

 

Liitteenä sääntökirja sekä korjauksilla, että korjattuna versiona.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan niin, että sen voimassaolo alkaa 1.1.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 20.10.2020 palauttaa Palvelusetelisääntökirjan uuteen valmisteluun.

Sääntökirjasta on poistettu varhaiskasvatusoikeuden rajaus sekä viittaukset esiopetukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anita Peltonen, Hanna Stenbom, Päiväkoti Touhutasku, Päiväkoti Kurki

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  Auran sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 Aura

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.