Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Maija-Liisa Sibakow, maija-liisa.sibakow@aura.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 Esityslista on lisätty kunnan verkko-sivuille 9.5.2019.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.