Tekninen lautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Haja-asutusalueen jätevesiliittymät

AurDno-2020-403

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Huhtikuussa 2017 voimaan tullut jätevesiasetus vaatii jätevesijärjestelmän kuntoon laittamista. Kunnostusaikataulu riippuu muun muassa kiinteistön sijainnista, kiinteistönhaltijasta ja nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Haja-asutuksen jätevesistä säädetään jätevesiasetuksen lisäksi mm. ympäristönsuojelulaissa, vesihuoltolaissa ja jätelainsäädännössä.

Pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä jätevesijärjestelmän on 31.10.2019 lähtien pitänyt täyttää laissa määritetyt puhdistusvaatimukset. Muilla alueilla järjestelmä tulee laittaa kuntoon seuraavan suuremman, rakennuslupaa vaativan remontin yhteydessä.

Jätevesi asetuksen vaatimus ei koske kiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmä on hyväksytty rakennus- ja toimenpideluvassa vuonna 2004 tai sen jälkeen, jos kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija/haltijat on syntynyt ennen 9.3.1943 tai jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.

Lisäksi Aurajoen rannassa on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja sen varteen kunta on rakentanut paineviemärin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on jaettu toiminnallisiin ja tavoitteellisiin alueisiin. Toiminnallisten pitää liittyä mahdollisimman pian ja tavoitteellisilla on suunnittelu aikaa. Suunnittelu aika koskee kuntaa ja kiinteistön omistajia. Tavoitteellisella alueella olevien kiinteistöjen osalta mahdollisuus liittyä viemäriin tulee selvittää. FCG tehnyt selvityksen näistä 2018. Tavoitteelliset on tavoitteena muuttaa toiminnalliseksi toiminta-alueen seuraavan päivityksen yhteydessä. Tavoite toiminta-alueen päivitykselle 2025.

Aurajoen ja siirtoviemärin varren kiinteistöjen viemäriin liittämisessä ja sen selvittämisessä tehdään yhteistyötä ympäristönsuojelun kanssa.

Koko alueen osalle tehdään toimenpidesuunnitelma ja tavoite aika on 5 vuotta (31.10.2019 – 31.10.2024).

Ympäristönsuojelu lähettää syyskuussa selvityspyyntö kirjeen niille kiinteistöille, joista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Vastausten perusteella tehdään tarkempi jatko suunnitelma. Loppuvuodesta pidetään teknisen toimen ja ympäristönsuojelun kanssa yhteinen jätevesi ilta (12.11.2020, klo 18).

Tämän hetken suunnitelmaa käydään kokouksessa läpi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy tämän hetken suunnitelman ja sen mukaan voidaan edetä.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.