Tekninen lautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Korvausvaatimus jätevesiviemärin toimimattomuudesta

AurDno-2020-294

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuisto on yhtiökokouksessaan 9.6.2020 päättänyt hakea Auran kunnalta korvauksia viemärin toimimattomuudesta aiheutuneista kuluista. Rivitalo sijaitsee Puusepänkujalla. Korvauksia haetaan liitteiden mukaisesti 921,94€.

Taloyhtiön viemärin toiminnassa on ollut ongelmia joulukuussa 2019 ja helmikuussa 2020. Joulukuussa 2019 viemäriä oli avaamassa Auranmaan LVI-palvelu Oy ja helmikuussa 2020 Eerola yhtiöt Oy sekä Auran kunnan kiinteistöpäivystys. Selviä syitä viemärin tukoksiin ei ole saatu selville. Joulukuun 2019 tukoksen yhteydessä viemäriä huuhdeltiin taloyhtiön ja kunnan tarkastuskaivosta. Helmikuun tukoksen yhteydessä Auran kiinteistöpäivystys ja Eerola yhtiöt totesivat että kunnan runkoviemäri toimii ja siellä ei ole tukoksia, tukos oli taloyhtiön omassa järjestelmässä. Lisäksi kunnan runkoviemäriin on liittynyt Asunto Oy Auran Puusepänpajan rivitalo, jossa viemärin kanssa ei ole ollut ongelmia vuoteen.

Puusepänkujan runkoviemäriä hoitaa ja kunnostaa Auran kunnan vesihuoltolaitos. Viemäri on rakennettu 2010 ja siinä todettiin heti alussa painumia, mitkä korjattiin 2011. Tämän korjauksen jälkeen viemäri on painunut ja sitä on korjattu kahteen kertaan. Viime korjauksen jälkeen painumat on saatu korjattua, mutta viemäri toimii minimi kallistuksella, mikä saattaa aiheuttaa tukoksia. Puusepän viemärin on todettu aiheuttaneen tukoksia 2010 - 2017 välillä muutamia kertoja. Koska viemärin kallistukset eivät ole riittävät vuodelle 2021 on esitetty erillinen määräraha viemärin korjausta/uuden viemärin rakentamista varten. Korjaustarve ja laajuus kartoitetaan ja kuvataan vuoden 2020 aikana. Koska viemärin kallistukset eivät ole riittävät viemärin toiminta on varmistettu säännöllisellä viemärinhuuhtelulla. Tankkihuolto Rantalan ja Lumpeen kanssa on sovittu säännöllinen viemärinhuuhtelu 4 viikon välein. Huuhtelua on tehty vuoden 2019 alusta lähtien. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Asiaa ja liitteitä käsitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta tekee asiasta päätöksen asiasta käydyn keskustelun perusteella.

Koska kunnan runkoviemäri on ollut säännöllisessä huuhtelussa, edellisen tukoksen yhteydessä on todettu että tukos ei ole johtunut runkoviemäristä ja viereisen rivitalon viemärissä ei ole ollut ongelmia. Tekninen lautakunta päättää hylätä korvausvaatimuksen.

Päätös

Pentti Urho ilmoitti olevansa jäävi asiassa ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi.

Tekninen Lautakunta päätti hylätä korvausvaatimuksen seuraavin perustein: runkoviemäriä on säännöllisesti huuhdeltu ja sen johdosta viemäri on toiminut häiriöttömästi. Mikäli kunnan viemäriverkossa olisi tukossa, tukos vaikuttaisi myös naapuritaloyhtiön viemäriin. Viemärin huuhtelua suorittaneet urakoitsija ja viemärin avauksessa mukana ollut urakoitsija oli sitä mieltä että tukokset eivät olleet johtuneet kunnanviemäristä.

Perustelut

Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuistossa oleva asukas on jättänyt oikaisuvaatimuksen Teknisen lautakunnan 11.6.2020 §49 tekemään päätökseen.

Oikaisuvaatimus on tehty Tekniselle lautakunnalle ja Kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus on palauttanut asian Teknisen lautakunnan valmisteluun.

Taloyhtiö ei ole ottanut asiaan kantaa.

Oikaisuvaatimuksessa pidetään esittelijän perusteluja vääränä ja edellyttää taloyhtiön esittämien kulujen maksamista sekä viemärin välitöntä korjausta.

Viemärin korkeuksia ja kuntoa on selvitetty. Tehtyjä selvityksiä ja oikaisuvaatimuksia käsitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta tekee asiasta päätöksen asiasta käydyn keskustelun perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen Lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edelleen samoin perustein: runkoviemäriä on säännöllisesti huuhdeltu ja sen johdosta viemäri on toiminut häiriöttömästi. Mikäli kunnan viemäriverkossa olisi tukossa, tukos vaikuttaisi myös naapuritaloyhtiön viemäriin. Viemärin huuhtelua suorittaneet urakoitsijat ja viemärin avauksessa mukana ollut Auran kunnan päivystäjä olivat sitä mieltä että tukokset eivät olleet johtuneet kunnanviemäristä.

Lisäksi taloyhtiössä on kahdeksan asuntoa ja tukos oli molemmilla kerroilla taloyhtiön oman viemärin päässä. Muiden asukkaiden viemäri toimi tukoksen ja kunnan viemärin välillä normaalisti.

Viemärikuvauksen tehnyt Eerola-yhtiöt toteaa kuvausraportissa että taloyhtiön omassa viemärissä on painumia 5-20% kunnan kaivon VTK3 ja taloyhtiön tarkastuskaivon välillä. Viemäriputkeen on kertynyt myös painumien kohdalle ja nurkkakaivoon paperia, viemärit on pesty kaksi päivää aikaisemmin.

Esittelijän perusteluissa ei ole korjattavaa.

Kunnan viemärin korjaukseen on esitetty vuodelle 2021 erillinen määräraha ja korjauksen suunnittelu on aloitettu. Viemäreiden korjaukset tehdään valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisesti.

Päätös

Pentti Urho jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi, koska kuuluu Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuiston hallitukseen.

Asian valmistelija ja esittelijä Kari Tuohi jääväsi itsensä päätöksen teon ajaksi, koska oikaisuvaatimus kohdistuu osittain esittelijään.

Kokouksessa käsiteltiin tehdyt oikaisuvaatimukset ja viemärin kuntotarkastus.

Kuntotarkastuksen perusteella kunnan ja taloyhtiön viemärissä on painumia. Taloyhtiön viemäriin on painumien kohdille kertynyt paperia, vaikka viemäri on pesty kaksi päivää sitten.

Tekninen Lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edelleen samoin perustein:

Taloyhtiössä on kahdeksan asuntoa ja tukos oli molemmilla kerroilla taloyhtiön oman viemärin päässä. Muiden asukkaiden viemäri toimi tukoksen ja kunnan viemärin välillä normaalisti. Naapuri taloyhtiön viemäri on toiminut normaalisti. Viemärin huuhtelua suorittaneet urakoitsijat ja viemärin avauksessa mukana ollut Auran kunnan päivystäjä olivat sitä mieltä että tukokset eivät olleet johtuneet kunnanviemäristä.

Esittelijän perusteluissa ei ole korjattavaa.

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.