Tekninen lautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kouluverkkoselvitys

AurDno-2020-405

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta muiden työtehtävien ohella. Kouluverkkoselvitykseen liitetään teknisen toimen laatima selvitys kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten tämän hetken tilanteesta, sekä suunnitelma tulevista korjaustarpeista. Tekninen toimi on päättänyt tehdä selvityksen yhtenä osana sisäilmakyselyn. Sisäilmaa voidaan pitää laadullisesti hyvänä, kun tilaa käyttävät ovat sisäilmaan tyytyväisiä eikä siitä aiheudu terveyshaittaa. Sisäilman laatu ei ole täysin teknisesti mitattavissa, mutta sen laatu voidaan selvittää kyselemällä käyttäjiltä heidän kokemanaan työympäristön olosuhteita. Sisäilmakyselyt ovat ainoa tapa selvittää sisäilman laatua kokonaisuutena. Sisäilmakyselyllä halutaan selvittää henkilökunnan kokemuksia sisäympäristön laadusta.

Pelkästään sisäilmakyselyn perusteella ei voida määrittää, mistä syystä koettu sisäilman laatu tai oireilu poikkeaa tavanomaisesta eikä sisäilmakyselyä voida pitää koulurakennuksen kunnon ensisijaisena tutkimuskeinona. Sisäilmakyselyn tuloksia on tarkasteltava yhdessä muiden kohteesta tehtyjen selvitysten ja havaintojen kanssa ja sisäilmakyselyn lisäksi ongelmatilanteen arvioinnin tulee perustua aina rakennuksen ja talotekniikan teknisiin selvityksiin sekä tarvittaessa muihin sisäilmaselvityksiin ja koulu- ja terveydenhuollon tietoihin.

Tähän asti tehtyjä selvityksiä käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tämän hetken tilanne todetaan tietoon saatetuksi.

Sisäilmakysely pidetty ja tuloksista tehdään yhteenveto.

Selvitys on vielä kesken, mutta tavoite saada valmiiksi 12.10.2020 mennessä.

Selvitystä käsitellään seuraavan kerran:

- Sivityslautakunnassa 20.10.2020

- Tiedotustilaisuus 21.10.2020

- Tekninen lautakunta 29.10.2020

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.