Tekninen lautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

AurDno-2020-401

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Teknisessä toimistossa on valmisteltu teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus on päättänyt että teknisen toimen käyttökustannukset eivät saa ylittyä vuoden 2019 tilinpäätöksen tasosta.

Kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi koronapandemian ja sosiaalitoimen yllättävien kuluerien vuoksi tänä vuonna. Tilanteen vuoksi virkamiestyönä on valmisteltu säästöpakettia. Teknisen toimen osalta säästöä on haettu leikkaamalla ostopalveluista n.10% koko vuodelta 2021 ja 5% vuodelta 2022. Talousarvioon on nyt esitetty 6% vähemmän kustannuksia kun vuoden 2020 talousarviossa. Säästöpaketissa tavoiteltiin n.8% säästöä, tähän tavoitteeseen ei ole kuitenkaan päästy.

Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian mukaisesti sähköisiä palveluita kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimivat teknisen toimen työkaluina.

Kiinteistöjen hallintaa ja tehokkuutta pyritään parantamaan kiinteistöautomaation ja sähköisen kiinteistöhallintajärjestelmän tehokkaalla käytöllä. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden talousarvio on laadittu siten että kiinteistöt ja alueet saadaan pidettyä käyttökunnossa. Talousarviossa on varauduttu pieniin huoltotyyppisiin korjauksiin ja peruskunnossapitoon. Lisäksi kiinteistötoimelle on tullut kaksi vanhaa rakennusta lisää, mitkä nostavat käyttökustannuksia. Pienempiä peruskorjauksia pyritään tekemään omana työnä. Kiinteistöjen kuntoja ja tarvetta selvitetään vuoden 2020-2022 aikana. Vuoden 2022 aikana, kunta todennäköisesti myy joitakin kiinteistöjä.

Vesihuoltolaitoksen menorakenne muodostuu suuremmalta osin ostettavaan jäteveden puhdistuspalvelun ja jäteveden siirtämisen energiakustannuksista. Vesihuoltolaitoksella tehokkuutta ja säästöjä pyritään hakemaan aktiivisella vuotovesien kartoittamisella ja korjauksilla. Vesihuoltolaitoksessa on lisäksi varauduttu viemäri, vesijohto ja pumppaamoiden saneeraus ja korjaus toimenpiteisiin. Siirtoviemärin vierellä kulkevan viemäriin liittymiseen panostetaan ja siihen liitytään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen mukaisesti.

Tietoimessa yksityistieavustusten taso laskee 1% vuoden 2020 tasosta. Tämä tarkoittaa tiekuntien oman rahoitusvastuun lisääntymistä. Avustusten taso näkyy osaltaan yksityisteiden kunnon heikkenemisenä, koska tiekuntien omat rahoitusresurssit eivät välttämättä riitä pitämään tietä entistä vastaavassa kunnossa.

Kunnallistekniikan ja uusien teiden rakentamishankkeita ei vuoden 2021 aikana ole.

Kaavateiden tarkoituksenmukaisen ja riittävän kunnossapidon turvaamiseksi on investointiohjelmassa vuosittain varauduttu sorapintaisten teiden päällystämiseen ja uudelleenpäällystämiseen.

Katuvalaistuksien osalta on varauduttu mahdollisiin Carunan kanssa yhteistyössä toteutettavien hankkeisiin ja katuvalaistuksen korvausinvestointeihin. Katuvalaistuksen saneerauksen tarkoituksena on poistaa vanhoja elohopeahöyryvalaisimia ja korvata ne nykyaikaisilla ledivaloilla. Valaisimien vaihto vähentää olennaisesti huoltokuluja ja energiakustannuksia. Yhteiskaivuu hankkeissa ilmajohdot korvataan maakaapelilla ja jalustat asennetaan valmiiksi.

Talonrakennuksessa on selvityksen alla uuden kunnanviraston rakentaminen. Investointiohjelmassa on varauduttu muutamiin korjaus- ja huoltokohteisiin.

Liitteenä talousarvio ja investointi esitys vuosille 2021-2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 esitetyssä muodossaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.       

Päätös

Auraamon sähkökuluja selvitetään ja pyritään vähentämään suunnittelu vuosilla.

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023 esitetyssä muodossaan, sekä investointiohjelman ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.