Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 LISÄPYKÄLÄ: Korvausvaatimus jätevesiviemärin toimimattomuudesta (lisäpykälä)

AurDno-2020-294

Perustelut

Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuisto on yhtiökokouksessaan 9.6.2020 päättänyt hakea Auran kunnalta korvauksia viemärin toimimattomuudesta aiheutuneista kuluista. Rivitalo sijaitsee Puusepänkujalla. Korvauksia haetaan liitteiden mukaisesti 921,94€.

Taloyhtiön viemärin toiminnassa on ollut ongelmia joulukuussa 2019 ja helmikuussa 2020. Joulukuussa 2019 viemäriä oli avaamassa Auranmaan LVI-palvelu Oy ja helmikuussa 2020 Eerola yhtiöt Oy sekä Auran kunnan kiinteistöpäivystys. Selviä syitä viemärin tukoksiin ei ole saatu selville. Joulukuun 2019 tukoksen yhteydessä viemäriä huuhdeltiin taloyhtiön ja kunnan tarkastuskaivosta. Helmikuun tukoksen yhteydessä Auran kiinteistöpäivystys ja Eerola yhtiöt totesivat että kunnan runkoviemäri toimii ja siellä ei ole tukoksia, tukos oli taloyhtiön omassa järjestelmässä. Lisäksi kunnan runkoviemäriin on liittynyt Asunto Oy Auran Puusepänpajan rivitalo, jossa viemärin kanssa ei ole ollut ongelmia vuoteen.

Puusepänkujan runkoviemäriä hoitaa ja kunnostaa Auran kunnan vesihuoltolaitos. Viemäri on rakennettu 2010 ja siinä todettiin heti alussa painumia, mitkä korjattiin 2011. Tämän korjauksen jälkeen viemäri on painunut ja sitä on korjattu kahteen kertaan. Viime korjauksen jälkeen painumat on saatu korjattua, mutta viemäri toimii minimi kallistuksella, mikä saattaa aiheuttaa tukoksia. Puusepän viemärin on todettu aiheuttaneen tukoksia 2010 - 2017 välillä muutamia kertoja. Koska viemärin kallistukset eivät ole riittävät vuodelle 2021 on esitetty erillinen määräraha viemärin korjausta/uuden viemärin rakentamista varten. Korjaustarve ja laajuus kartoitetaan ja kuvataan vuoden 2020 aikana. Koska viemärin kallistukset eivät ole riittävät viemärin toiminta on varmistettu säännöllisellä viemärinhuuhtelulla. Tankkihuolto Rantalan ja Lumpeen kanssa on sovittu säännöllinen viemärinhuuhtelu 4 viikon välein. Huuhtelua on tehty vuoden 2019 alusta lähtien. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Asiaa ja liitteitä käsitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta tekee asiasta päätöksen asiasta käydyn keskustelun perusteella.

Koska kunnan runkoviemäri on ollut säännöllisessä huuhtelussa, edellisen tukoksen yhteydessä on todettu että tukos ei ole johtunut runkoviemäristä ja viereisen rivitalon viemärissä ei ole ollut ongelmia. Tekninen lautakunta päättää hylätä korvausvaatimuksen.

Päätös

Pentti Urho ilmoitti olevansa jäävi asiassa ja poistui salista asian käsittelyn ajaksi.

Tekninen Lautakunta päätti hylätä korvausvaatimuksen seuraavin perustein: runkoviemäriä on säännöllisesti huuhdeltu ja sen johdosta viemäri on toiminut häiriöttömästi. Mikäli kunnan viemäriverkossa olisi tukossa, tukos vaikuttaisi myös naapuritaloyhtiön viemäriin. Viemärin huuhtelua suorittaneet urakoitsija ja viemärin avauksessa mukana ollut urakoitsija oli sitä mieltä että tukokset eivät olleet johtuneet kunnanviemäristä.