Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Sora- ja kalliomurskeen toimittaminen vuosille 2020-2022

AurDno-2020-61

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan teknisessä toimistossa on laadittu tarjouspyyntö sora- ja kalliomurskeen toimittamisesta vuonna 2020-2022. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon.

Tarjouspyyntö on lähetetty sähköpostilla 31.01.2020 seuraaville:

 

  1. Läänin Kuljetus Oy,

        Rieskalähteentie 84

        20300 TURKU

 

  1. Kuljetusliike P. Koski & Pojat Ay

       Kanikkalankuja 153

       32500 ORIPÄÄ

 

  1. Nurmen Sora Ky

       Metsäkuja 3

       21380 Aura

 

  1. NCC Roads Oy

       Sitomokuja 4

       21200 RAISIO

 

  1. Rudus Oy

       Ohikulkutie 577

       20660 LITTOINEN

 

Tarjoukset pyydettiin toimittamaan Auran kunnan tekniselle lautakunnalle, sähköpostitse osoitteeseen kari.tuohi@aura.fi, 10.02.2020, klo 15.00 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tarjousten avauspöytäkirja käsitellään kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää asiasta tarjouskilpailun tuloksen perusteella.

Päätös

Jyrki Alanko jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta (klo 19.30-19.35).

Halvimman vertailuhinnan perusteella sora- ja kalliomurskeen toimittajaksi aikavälille 1.3.2020 - 1.3.2022 valittiin Nurmen Sora Ky.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.