Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa tarkoitettu hällintösäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 21.11.2019 - 7.2.2020:

79. Auraamon automaatio
80. Puukoulu lisä lämmöneristys
81. Sijoituslupa viemäri Nikantie
82. AV-Laite hankinta
83. Kamera hankinta

1. Vuosiloma
2. Lounea sopimus linkkimasto
3. Lounea sopimus linkkimasto
4. Liikennemerkkien kartoitus
5. Sisäilmaselvitys pääskynpesä ja tiilikoulu
6. Kunnanviraston elinkaarilaskelma
7. Huoltamorakennuksen maaperäselvitys

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.