Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020

AurDno-2020-59

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.

Liitteenä teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020 (liite 1) sekä investointiohjelma taloussuunnittelukaudelle 2020–2022 (liite 2).

Teknisen toimen talousarvio on pääosin samanlainen kun vuonna 2019, tarkempi selvitys talousarviosta on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.

Talousarviossa ei olla päästy tavoitteeseen vaan vuoden 2020 talousarvioehdotus ylittää vuoden 2019 talousarvion n.10%. Ylityksestä 5% muodostuu talvikunnossapidon, puhtaanapidon, lämmityksen, sähkön ja asiantuntijakulujen kasvusta. Loput 5% tulee Lahdon sillan rakentamisen avustuskuluista ja vanhan huoltamorakennuksen purku kustannuksista.

Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian mukaisesti sähköisiä palveluita kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimivat teknisen toimen työkaluina.

Kiinteistöjen hallintaa ja tehokkuutta pyritään parantamaan kiinteistöautomaation ja sähköisen kiinteistöhallintajärjestelmän tehokkaalla käytöllä. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden talousarvio on laadittu siten että kiinteistöt ja alueet saadaan pidettyä käyttökunnossa. Talousarviossa on varauduttu pieniin huoltotyyppisiin korjauksiin ja peruskunnossapitoon, laajempana kokonaisuutena on vanhan huoltamo rakennuksen purku. Lisäksi kiinteistötoimelle on tullut kaksi vanhaa rakennusta lisää, mitkä nostavat käyttökustannuksia. Pienempiä peruskorjauksia pyritään tekemään omana työnä.

Vesihuoltolaitoksen menorakenne muodostuu suuremmalta osin ostettavaan jäteveden puhdistuspalvelun ja jäteveden siirtämisen energiakustannuksista. Vesihuoltolaitoksella tehokkuutta ja säästöjä pyritään hakemaan aktiivisella vuotovesien kartoittamisella ja korjauksilla. Vesihuoltolaitoksessa on lisäksi varauduttu viemäri, vesijohto ja pumppaamoiden saneeraus ja korjaus toimenpiteisiin. Siirtoviemärin vierellä kulkevan viemäriin liittymiseen panostetaan ja siihen liitytään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen mukaisesti.

Tietoimessa yksityistieavustusten taso on sama kuin vuonna 2019. Tämä tarkoittaa tiekuntien oman rahoitusvastuun lisääntymistä. Avustusten taso näkyy osaltaan yksityisteiden kunnon heikkenemisenä, koska tiekuntien omat rahoitusresurssit eivät välttämättä riitä pitämään tietä entistä vastaavassa kunnossa. Lisäksi kunta on avustamassa Lahdon sillan korjausta.

Kunnallistekniikan ja teiden rakentamishankkeina suurempana kohteena on Säästökallion jatkoalueen asemakaava-alueen rakentaminen ja Äärentien jatko.

Kaavateiden tarkoituksenmukaisen ja riittävän kunnossapidon turvaamiseksi on investointiohjelmassa vuosittain varauduttu sorapintaisten teiden päällystämiseen ja uudelleenpäällystämiseen.

Katuvalaistuksien osalta on varauduttu mahdollisiin Carunan kanssa yhteistyössä toteutettavien hankkeisiin ja katuvalaistuksen korvausinvestointeihin. Katuvalaistuksen saneerauksen tarkoituksena on poistaa vanhoja elohopeahöyryvalaisimia ja korvata ne nykyaikaisilla ledivaloilla. Valaisimien vaihto vähentää olennaisesti huoltokuluja ja energiakustannuksia.

Vesilaitoksen tuloarviota liittymis- ja vesimaksujen osalta on arvioitu samalle tasolle kun 2018, vuonna 2018 ei kuitenkaan olla päästy tavoitteeseen. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen tulee todennäköisesti jonkin verran lisäämään viemärilaitoksen liittymismaksuja, mutta toisaalta isoja yksittäisiä rakennushankkeita ei ole tänä vuonna odotettavissa, joten tuloja kokonaisuutena lisäävää vaikutusta sillä ei välttämättä ole.

Kokonaisuutena talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi, eikä siellä ole liikkumavaraa esim. yllättäviin korjaustarpeisiin tai nopeaan kustannusten nousuun esim. sähkönsiirtohintojen korotus, iso talvikunnossapidon tarve tai suuri lämpöenergian tarve.  

Kunnanhallitus ja valtuusto teki muutoksia investointiosaan seuraaviin kohteisiin:

  • Puistot palkka kulut -9000

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.