Tekninen lautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa tarkoitettu hällintösäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 26.4.2019 - .06.06.2019

Työsopimukset   2 kpl
Vuosilomapäätökset   2 kpl
Sairauslomapäätökset 0 kpl
Poissaolo/muu syy 0kpl
Hankintapäätökset 15 kpl
Muut päätökset 1 kpl
Koulutuspäätökset 0 kpl

31. Auraamo ikkunat
32. Auraamo rakennustyöt
33. Peräkärry
34. Metsänhoito
35. Bussipysäkit hankinta YIT
36. Pohjavesien suojelusuunnitelma
37. Sosiaalitoimisto jäähdytys
38. Penkit ja koripallotelineet
39. Aluelämpökanaali kivikoulu
40. Vuosiloma
41. Tiilikoulu PH urakoitsija
42. Valonia jätevesineuvonta
43. Työsopimus, kesätyö
44. Työsopimus, kesätyö
45. Viljakujan keittiö
46. Sopimus osallistumisesta digiaalto-hankkeeseen (Pisara)
47. Kaavateiden niitto
48. Hiekkateiden suolaus
49. Kesälomat
50. Auraamo LVIS-työt
51. Aura kk koulu huolto- ja muutostyöt

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.