Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai –velvollisuus,​ toimielimen päättämällä tavalla. . Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,​ kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kirjeellä lautakunnan jäsenille,​ kunnanhallituksen puheenjohtajalle,​ kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle. Esityslista on lisätty kunnan verkko-​sivuille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kokous todetaan lailllisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kimmo Rantala ei ollut saanut pöytäkirjaa 4 päivää ennen kokousta, syytä selvitellään.