Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Liittymän rakentaminen

AurDno-2018-163

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta 28.9.2017

Kiinteistö Oy Aurankeskuksen osakkeenomistajat pyytävät , että liikenne ohjattaisiin kulkemaan suoraan Urpontieltä liikekeskuksen pihaan rakennettavan uuden liittymän avulla. (karttaliite, Liite 7).

Kulku liikekiinteistöön on tällä hetkellä naapurikiinteistön kautta.

Kiinteistö Oy:n pihaliikenne rajoitettaisiin ajoestein niin, että autolla ei pystyisi kiertämään taloa. Liikennemuutos rauhoittaisi myös takapihalla olevien asuntojen liikennöintiä ym..

Kiinteistö Oy Aurankeskus ilmoittanut vastaavansa kaikista kustannuksista, mitä liittymän rakentaminen aiheuttaa.

Päätösehdotus: 

Tekninen lautakunta myöntää Kiinteistö Oy Aurankeskukselle luvan rakentaa uusi liittymä Urpontieltä. Liittymä voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Päätös:                              

Tekninen lautakunta arveli uuden liittymän vaarantavan liikenneturvallisuutta. Ruuhka-aikaan yhdystien risteys vetää huonosti ja uusi liittymä lisää ruuhkaa. Lisäksi läheisen koulun oppilaille pitää olla turvallinen kulkureitti koulumatkaa varten.

Puheenjohtaja esitti että päätös Aurankeskuksen uuden liittymän luvasta jätetään pöydälle ja se käsitellään uudestaan seuraavassa teknisenlautakunnan kokouksessa.

Tekninen lautakunta 16.11.2017

Kiinteistö Oy Aurankeskus on toimittanut seuraavan lisäselvityksen liittymän rakentamisen käsittelyä varten.

”Kiinteistö Oy Aurankeskuksen osakkeenomistajat ovat pyytäneet, että etupihan liikenne ohjattaisiin kulkemaan suoraan Urpontieltä liikekeskuksen pihaan. Tämä helpottaisi liikehuoneistoille kulkua ja rauhoittaisi takapihalla olevien asuntojen rauhaa. Kiinteistö Oy:n piha-alue muokattaisiin ajoestein niin, että autoilla ei pystyisi kiertämään taloa (tällä hetkellä iltaisin/öisin rauhatonta). Liikehuoneistoille tällä hetkellä kulku on naapuri taloyhtiön pihan kautta. Kiinteistö Oy Aurankeskus vastaa kaikista kustannuksista mitä liittymän rakentaminen aiheuttaa.

Lisäys: Kiinteistö Oy Aurankeskuksen suunnitelman lähtökohtana on yritetty huomioida liikenneturvallisuuden parantamista, tämän hetken pihaan tulo tapahtuu Meijerikujan päästä Auran torin reunustalta. Kulku on ahdas sekä siinä on useita näköesteitä (pysäköidyt autot, torin istutukset). Liittymässä on tapahtunut useita ns. läheltä piti tilanteita. Koululaiset oikaisevat kulkunsa torin kautta ja tulevat siitä suoraan kiinteistölle menevälle reitille, missä ei ole lainkaan kevyenliikenteenväylää eikä suojatietä. On mielestämme vaarallista että koululaiset kulkevat autojen joukossa kyseisellä alueella (Auran Tori-Meijerikujan alku). Liikenne myös vähenisi koululle johtavien suojateiden kohdalta tällä risteysmuutoksella."

Suunnitelman on tehnyt Jussi Lehtisalo ja muutostyöt tulisi suorittamaan Mika Mäkinen.

Päätösehdotus:                  

Tekninen lautakunta menee kokouksen aluksi paikan päälle tutustumaan kohteeseen ja paikalle tulee myös Kiinteistö Oy Aurankeskuksen edustajat.

Tekninen lautakunta tekee päätöksen liittymän rakentamisesta kokouksessa.

Päätös:                              

Liittymän rakentamisesta keskusteltiin paikan päällä. Paikalla oli lautakunnan jäsenten lisäksi Kiinteistö Oy Aurankeskusta edustamassa:

  • Osmo Huhtala (Isännöitsijä)
  • Kauko Mattila  (Kiinteistöosakeyhtiö puheenjohtaja)
  • Mike Mattila (Kiinteistöosakeyhtiön asukas)
  • Jyrki Suojanen (Kiinteistöosakeyhtiön yrittäjä)

Osmo Huhtala esitteli ja perusteli liittymän rakentamista  lautakunnan jäsenille. Osmo kertoi myös että liittymä voidaan tehdä kolme kaistaiseksi sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Jalankulku on tarkoitus ohjata meijerinkujalle, koska se on aiheuttanut vaaratilanteita Salen pysäköintipaikalla.

Kari Tuohi kertoi asiaa valmistellessaan olleensa yhteydessä ELY-keskuksen, liikennepuolelle ja kysynyt heidän kantaa asiasta. ELY-keskuksesta vastattiin että, koska uusi liittymä on niin lähellä ELY-keskuksen hallinnoimaa tiealuetta sekä risteysaluetta pitää heiltä pyytää lausunto ennen kun asiasta päätetään. ELY-keskuksen mukaan, jos liittymä vaarantaa tai heikentää yhdystien liikennettä, liittymää ei voi tehdä.

Osmo Huhtala on toimittanut myös erillisen selvityksen, jossa perustellaan liittymän rakentamisen tarvetta (Liite 3).               

Päätettiin pyytää ELY-keskukselta lausunto, ennen kun tehdään lopullinen päätös liittymän rakentamisesta.

 

 

Tekninen lautakunta 14.6.2018

ELY-keskus on toimittanut lausunnon liittymästä:

"Auran kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselta lausuntoa koskien suunniteltua uutta suoraa tonttiliittymää Urpontieltä (katu) Kiinteistö Oy Aurankeskuksen (19-423-6-0) pihalle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei näe omalta kohdaltaan estettä uuden liittymän rakentamiselle. Suunnitellut järjestely eivät juurikaan vaikeuttaisi kiertoliittymän rakentamismahdollisuuksia. Urpontien ja Huuskantien liittymäalueen korottaminen saattaisi parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Mahdollisessa kiertoliittymävaiheessa (Yhdystien kevyen liikenteen alikulku säilyttäen) korotus jouduttaisiin ehkä kuitenkin purkamaan/muuttamaan.

Uudesta tonttiliittymästä ei kannata rakentaa liian väljää. Kolmikaistaisena rakentaminen kaistamaalauksineen tuntuu turhan raskaalta ratkaisulta. Tällöin liittymä olisi leveämpi kuin vastapäisen Huuskantien liittymä.

Raskaan liikenteen takia rakennuksen ympäriajomahdollisuus ko. kiinteistöllä olisi ehkä kuitenkin hyvä säilyttää jossain muodossa."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta tekee päätöksen liittymän rakentamisesta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti myöntää luvan liittymän rakentamiseen suunnitelmien mukaisesti.

Meijerinkujan liikenneturvallisuudesta keskusteltiin ja todettiin että alueen kevyenliikenteen kulkua tulisi ohjata turvallisemmaksi.