Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia voidaan kuntalain 92§:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi,​ jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen  puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä..

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja,​ kunnanjohtajan,​ toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat,​ koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-​,​ ilmoitus-​,​ valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;​ eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen,​ terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

 

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 17.5.-​7.6.2018.

  • Työsopimukset                                  1  kpl
  • Hankintapäätökset                            9 kpl
  • Muut päätökset                                      kpl
  • Koulutuspäätökset                                kpl

 

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 17.5.-​7-​6-​2018

  • Työsopimukset                                     kpl
  • Hankintapäätökset                             1   kpl
  • Muut päätökset                                     kpl
  • Koulutuspäätökset                                kpl

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätökset ja päättää otto-​oikeuden käyttämisestä päätöksissä,​ joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.

Päätös

Tekninen johtaja ja rakennusmestari esitteli tehdyt päätökset.