Tekninen lautakunta, kokous 15.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Investointi määrärahan siirtäminen ja lisämäärärahaesitys

AurDno-2018-15

Perustelut

Tekninen lautakunta on 14.2.2018 hyväksynyt vuoden 2018 investointien käyttösuunnitelman, samassa yhteydessä on keskusteltu investointiohjelmaan kohdistuvista muutos paineista. Vuoden 2017 lopussa oli vireillä useita eri hankkeita, joita ei ole ehditty valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon. Osa investoinneista myös venyi vuodelle 2018.

 

Rantamaan pumppaamo:

Rantamaan pumppaamon rakentamiseen on vuoden 2017 investointi ohjelmaan varattu 50 000 euroa. Rantamaan pumppaamon suunnittelu käynnistyivät vasta syksyllä ja valmistuivat vuoden 2017 loppupuoliskolla, jonka vuoksi rakentaminen pystyttiin kilpailuttamaan vasta joulukuussa. Kilpailutuksen jälkeen työt päästiin aloittamaan heti tammikuun 2018 alussa. Vuoden 2018 investointi ohjelmaan on varattu erillinen määräraha rantamaan kaava-alueen rakentamista varten. Alueen viemäriverkoston käyttöönottaminen edellyttää pumppaamon rakentamista. Kilpailutuksen jälkeen rantamaan pumppaamon rakentamisen todelliset kulut on 30 000 euroa

 

Tuulentien rivitalon purku:

Tuulentiellä on kaksi kunnan omistamaa rivitaloa, toinen niistä paloi asuin kelvottomaksi keväällä 2017. Vakuutusyhtiö on maksanut Auran kunnalle tuhoutuneesta rivitalosta 124 295 euroa heidän korvausperusteiden mukaisesti. Vakuutusyhtiö on kilpailuttanut tuhoutuneen rivitalon purkutyön. Purkutyön suorittamiseksi tarvitaan 20 000 euron suuruinen määräraha.

 

Sosiaalitoimiston väistötilat:

Sosiaalitoimistossa on todettu sisäilmaongelma. Tiloissa työskennellään toistaiseksi ilmanpuhdistimien avulla. Ilmanpuhdistimet ovat kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu ja niiden käyttäminen on pitkällä aikavälillä kallista. Sosiaalitoimiston tilojen korjaamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, mutta jos tiloja päätetään alkaa korjaamaan niitä ei voi saman aikaisesti käyttää. Sosiaalitoimiston ja koko kunnanviraston korjaamisesta tehdään päätös tarkemman kustannusarvion ja  koko rakennuksen taloudelliseen arvon perusteella.

Sosiaalitoimiston väistötiloiksi on suunniteltu paloaseman yläkertaa. Tilan käyttöönottaminen vaatii muutostöitä ja remontoimista. Muutostyöstä on tehty erillinen suunnitelma ja kustannusarvio, mikä käsitellään kokouksessa. Paloaseman tiloja käyttää nyt kotihoito, jonka toimistotilat on tarkoitus siirtää Tilhelään. Muutostyön kustannuksiksi on arvioitu 10 000 euroa.

 

Katuvalaistuksen saneerauksen yhteisprojekti, Caruna ja Telia:

Caruna on vuoden 2017 aikana saneeranut koko alueen siten että ilmajohtoverkosto on muutettu maakaapeloinniksi, samassa yhteydessä myös alueen telekaapelointi muutettu maakaapeloinniksi Telian toimesta. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien puupylväiden poistamista alueelta. Puupylväät ovat alkuperäisiä, erittäin huonokuntoisia ja sijaitsevat katuvalaistuksen kannalta suurelta osin epätarkoituksenmukaisissa paikoissa, joten niitä ei ole voinut käyttää katuvalaistuksen tarpeisiin.

Tekninen toimi on teettänyt näitä alueita koskevan katuvalaistussuunnitelman, suunnitelmassa on otettu huomioon Carunan sähköverkoston saneeraussuunnitelmat.

Caruna on toiminut koko sähkö/tele/valaistussaneeraushankkeessa tilaajaosapuolena, mikä tarkoittaa sitä että tilaajatehtävistä, myös katuvalaistuksen osalta huolehtii Caruna. Hanketta on valmisteltu kaikkien osapuolten kesken pidetyillä suunnittelukokouksilla, joihin myös kunta on osallistunut. Työn aikana on pidetty työmaakokouksia, joihin myös kunta on osallistunut.

Caruna on kilpailuttanut koko alueen saneerauksen. Kilpailutuksen perusteella Fortum on tilannut sähköverkoston saneerausurakan Vertek Oy:ltä. 

Urakkahinta perustuu materiaalien ja työsuoritteiden yksikköhintoihin. Saneerausta on tehty hakapellon, säästökallion ja seurakuntatalon alueella. Vuoden 2016 investointi kuluihin on kirjattu hakapellon alueelta kuluja 17 770 euroa. Vuoden 2017 investointi ohjelmaan on varattu saneeraukseen 160 000 euroa. Saneerauksen piti tulla valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta pylväiden purkutyöt, katuvalojen asennustyö ja kaivuutöiden viimeistely venyy vuodelle 2018. Katuvalojen saneerauskulut ovat ylittäneet alkuperäisen kustannusarvion sillä vuodelle 2017 kuluja on kirjattu 156 000 euroa.  Saneerauksen loppukulut kohdistuvat vuodelle 2018. Vuoden 2018 investointikulujen on arvioitu olevan 30 000 euroa.  

Kyseessä on yksikköhintaurakka, jossa lopullinen urakkahinta muodostuu toteutuneiden työ- ja materiaalisuoritteiden perusteella, sekä sen perusteella miten paljon yhteiskaivuita pystyy urakassa hyödyntämään. Katuvalaistuksen kokonaiskuluiksi on arvioitu vuonna 2016 160 000 euroa, mikä on ylittymässä.

Telialla on myös suunnitteilla Auran kk:lla Paavonkujalla muuttaa ilmajohdot maakaapeloinniksi. Samassa yhteydessä olisi järkevää muuttaa katuvalojen ilmakaapelit maakaapeleiksi. Telialla on tarkoitus saneerata telekaapelointi tällä alueella vuoden 2018 aikana. Katuvalojen saneeraus kuluiksi on arvioitu 10 000 euroa.

 

Kuovin tiemuutokset:

Kuovin alueen risteykset eivät täytä nykyisiä isojen ajoneuvojen asettamia vaatimuksia. Kuovin alueelta on keväällä ja tulevaisuudessa lähdössä erikoiskuljetuksia, joille nykyiset risteykset ovat liian pieniä. Myös osa kaduista on liian kapeita ja niihin ei ole suunniteltu kuivatusta, mikä vähentää niiden elinkaarta.

Kuovin alueen kaavateiden muutostöiden kustannusten on arvioitu olevan 38 000 euroa.

 

Harakkamäen pumppaamo:

Harakkamäen alueella on vesihuoltolaitoksen tavoitteellisia ja toiminnallis  alueita. Alueen viemäriverkostoa on suunniteltu vuoden 2017 aikana ja alueella on useita kiinteistöjä, joita tavoitellaan kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Harakkamäen alueelle on tulossa yksi uusi omakotitalo ja samassa yhteydessä 2-4 vanhempaa omakotitaloa olisi järkevää liittää kunnanviemäriverkkoon. Viemäriin on mahdollista liittyä vain pumppaamolla. Omakotitalot ovat kaikki Aurajoen rannalla, joten uusi jätevesiasetus koskee näitä kaikkia.

Harakkamäen alueelle pitää rakentaa useampi pumppaamo, mutta nyt vireillä olevan alueen pumppaamon rakentamiskulut on arvioitu olevan 25 000 euron luokkaa.

 

Cafescon vesikatto:

Cafescon vesikatto alkaa olla elinikänsä päässä. Vesikatto on vuotanut useammassa kohtaa ja sen vuotojen korjaaminen ei ole pitkällä tähtäimellä järkevää ja taloudellista. Korjaamisen lykkäämistä ensi vuodelle voi aiheuttaa lisävahinkoa rakenteisiin. Vesikaton korjaamisen kulut on 30 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan määrärahojen muutoksen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Uusille investoinnille on varattu yhteensä  193 000 euroa. Investoinnille tarvitaan yhteensä 110 000 euron lisämääräraha ja 83 000 euro siirretään muista vuoden 2018 investointikuluista. Summa jakautuu seuraavasti:

Investointiohjelman muutokset:

 • Kivikoulun sisäänkäyntikatosten, portaiden, salaojien ja sadevesijärjestelmän uusiminen siirretään vuodelle 2019
  33 000 euroa.
 • Sosiaalitoimiston peruskorjaus poistetaan tältä vuodelta
  50 000euroa.

 Investointiohjelman lisämääräraha:

 • Rantamaan pumppaamo 30 000 euroa
 • Tuulentien rivitalon purku 20 000 euroa
 • Sosiaalitoimiston väistötilat 10 000 euroa
 • Katuvalaistuksen saneerauksen yhteisprojekti 40 000 euroa
 • Kuovin tiemuutokset 38 000 euroa
 • Harakkamäen pumppaamo 25 000 euroa
 • Cafescon vesikatto 30 000 euroa

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyt muutokset ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Kuovin tiemuutoksista keskusteltiin ja muutokset kohdistetaan tässä kohtaa vain kahteen risteys alueeseen. Kon-Ins Oy on tehnyt suunnitelman ja kustannusarvion kuovinkujan ja pajakaaren muutoksista, nyt suunnitelmat toteutetaan vain risteysalueiden osalta, samalla perataan alueen avo-ojia.

Cafescon vesikaton osalta selvitetään myös pinnoitus vaihtoehtoa ja käytöstä poistetun piipun purkua.

Lisäksi keskusteltiin lahdon sillan kunnosta. Sillasta on tehty kaksi kuntoarviota ja molemmissa kehoitetaan korjaamaan siltaa mahdollisimman pian. Sillan korjausta on suunniteltu esitettäväksi vuodelle 2019, sitä ennen pitää suunnitella sillan korjaus ja laatia siitä kustannusarvio. Sillankorjaamiseen haetaan valtion avustusta tänä vuonna, liitteeksi vaaditaan kustannusarvio, suunnitelmat ja mahdolliset muut selvitykset. Tämän vuoksi tekninen lautakunta esittää 10 000 euron suuruista lisämäärärahaa sillan suunnittelua varten tälle vuodelle.