Tekninen lautakunta, kokous 15.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017

AurDno-2018-4

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. .

Hakapellon, säästökallion ja seurakuntatalon alueen katuvalaistuksen uusiminen aloitettiin yhteistyössä Carunan ja Telian kanssa. Työt aloitettiin vuonna 2016 ja ne valmistuu 2018.

Savojärven virkistysalueen rantamökkiin, keittiömökkiin ja rantasaunaan asennettiin harmaavesijärjestelmä. Rantamökin sauna remontoitiin ja sen yhteyteen tehtiin uusi terassi.

Yksi uusi kaavatie rakennettiin, Auraajantie. Eritasoliittymän alueen asemakaava-alueen kunnallistekniikasta laadittiin rakennussuunnitelmat ja alueen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2017. Kuovin alueen risteysalueiden suunnittelutyö aloitettiin.

Vanhoja kaavateitä päällystettiin Pajakaari ja Pikku-lahdontien loppu. Kauppakaaren vanha päällyste uusittiin, koska tienkallistukset muuttuivat.  Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia tehtiin samassa yhteydessä tarpeen perusteella. Sateinen syksy ja lauha alkutalvi ovat kuitenkin hajottaneet paikkauksia ja aiheuttaneet jonkin verran lisävaurioita päällysteille.

Kiinteistötoimessa oli määräaikaisessa työsuhteessa kirvesmies. Työkohteena oli puukoulun ikkunoiden korjaus, sosiaalitoimiston rakenteiden tiivistys, minigolfkentän aidan kunnostustyöt, kirkonkulman koulun jumppasalin lahonneiden hirsien vaihtaminen ja muut pienemmät korjaustyöt. Käyrän vankilasta oli kaksi miestä teknisen toimen työtehtävissä. Toinen oli kasvukauden aikana hoitamassa puistoalueita ja leikkaamassa nurmikkoa, kunnan uudella leasing sopimuksella olevalla ajettavalla leikkurilla. Toinen oli puukoululla kunnostamassa ja maalaamassa ikkunoita. Vankit olivat myös välillä huoltomiesten apuna.

Lisäksi suoritettiin normaalin kunnossapidon lisäksi joitakin investointiluonteisia pieniä korjauksia ja parannuksia.

Kuntouttava työtoiminta osallistui minigolf-kentän aidan rakennustöihin ja muihin kunnostus tehtäviin. Minigolf kentän välineet asennettiin omana työnä.  

Vuosi 2017 oli Auran kunnan 100v juhlavuosi. Juhlavuoden kunniaksi rakennettiin Aura 100 puisto ja kesäkukkasia istutettiin aiempia vuosia enemmän.

Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja. Vesihuoltolaitos suunnitteli vesihuoltolaitoksen toiminnallisen alueen laajentamista ja viemäriverkoston suunnitelmia laadittiin suunnitelman mukaisesti. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Sadevesiverkostoa rakennettiin Jaskankujalle. Vesihuoltoverkostoa korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.

Kompostikentän ja vanhan kaatopaikan maisemointitöitä aloitettiin. Alueiden ympäristölupa on päättynyt ja FCG laatii alueelle maisemointi suunnitelman.

Yhtenäiskoulun kaukaloa laajennettiin ja tekonurmelle muotoiltiin uudet pohjat. Kaukaloa on jatkossa tarkoitus käyttää kesäisin tennis ja lentopallo kenttänä.

Koulun parkkialuetta muutettiin ja huuskantielle tehtiin erikseen linja-autoille omapysäkki koulukuljetuksia varten. Koulun parkkialueen asfaltointi uusittiin.

Paloaseman ja palvelukeskuksen sekä paloaseman ja kunnanviraston välinen lämpökanaali uusittiin ja lopputyöt tehtiin vuoden 2017 alussa.

Itsepalvelukirjasto aloitti toiminnan. Investoinnin yhteydessä lisättiin kirjastoon kameravalvontaa ja valaistuksen automatiikkaa.

Loppuvuodesta aloitettiin tiilikoulun pesuhuoneen purku ja korjaustyöt, rantamaan pumppaamon kilpailutus, tiilikoulun ja sosiaalitoimiston sisäilmaongelmien selvittäminen ja korjaaminen.

Rakennusvalvonnassa otti käyttöön sähköinen rakennuslupapalvelu lupapiste.fi ja vaihtoi rakennusvalvonta ohjelman selainpohjaiseen kehittyneempään versioon(Facta). Hankinta tehtiin yhteishankintana Loimaan, Pöytyän, Ruskon, Marttilan ja Oripään kanssa. Rakennusjärjestystä ja rakennusvalvonnan taksaa uusittiin ja ne on tavoitteena saada lainvoimaiseksi 2018.

Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelta 2017.

Toimintakertomus liitteenä. Liite 3 .

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen

Liitettä päivitetty kokouksessa.