Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

AurDno-2021-33

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on 14.12.2020 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

Liitteenä teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 sekä investointiohjelma taloussuunnittelukaudelle 2021–2023.

Teknisen toimen talousarvio on pääosin saman sisältöinen kun vuonna 2020, tarkempi selvitys talousarviosta on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.

Kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi koronapandemian ja sosiaalitoimen yllättävien kuluerien vuoksi tänä vuonna. Tilanteen vuoksi virkamiestyönä on valmisteltu säästöpakettia. Teknisen toimen osalta säästöä on haettu leikkaamalla ostopalveluista n.10% koko vuodelta 2021 ja 5% vuodelta 2022. Talousarvioon on nyt esitetty 6% vähemmän kustannuksia kun vuoden 2020 talousarviossa. Säästöpaketissa tavoiteltiin n.8% säästöä, tähän tavoitteeseen ei ole kuitenkaan päästy.

Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian mukaisesti sähköisiä palveluita kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimivat teknisen toimen työkaluina.

Kiinteistöjen hallintaa ja tehokkuutta pyritään parantamaan kiinteistöautomaation ja sähköisen kiinteistöhallintajärjestelmän tehokkaalla käytöllä. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden talousarvio on laadittu siten että kiinteistöt ja alueet saadaan pidettyä käyttökunnossa. Talousarviossa on varauduttu pieniin huoltotyyppisiin korjauksiin ja peruskunnossapitoon, laajempana kokonaisuutena on vanhan huoltamo rakennuksen purku. Lisäksi kiinteistötoimelle on tullut kaksi vanhaa rakennusta lisää, mitkä nostavat käyttökustannuksia. Pienempiä peruskorjauksia pyritään tekemään omana työnä.

Vesihuoltolaitoksen menorakenne muodostuu suuremmalta osin ostettavaan jäteveden puhdistuspalvelun ja jäteveden siirtämisen energiakustannuksista. Vesihuoltolaitoksella tehokkuutta ja säästöjä pyritään hakemaan aktiivisella vuotovesien kartoittamisella ja korjauksilla. Vesihuoltolaitoksessa on lisäksi varauduttu viemäri, vesijohto ja pumppaamoiden saneeraus ja korjaus toimenpiteisiin. Siirtoviemärin vierellä kulkevan viemäriin liittymiseen panostetaan ja siihen liitytään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen mukaisesti.

Tietoimessa yksityistieavustusten taso on sama kuin vuonna 2020. 

Kunnallistekniikan ja teiden rakentamiskohteita ei vuonna 2021 ole.

Kaavateiden tarkoituksenmukaisen ja riittävän kunnossapidon turvaamiseksi on investointiohjelmassa vuosittain varauduttu sorapintaisten teiden päällystämiseen ja uudelleenpäällystämiseen.

Katuvalaistuksien osalta on varauduttu mahdollisiin Carunan kanssa yhteistyössä toteutettavien hankkeisiin ja katuvalaistuksen korvausinvestointeihin. Katuvalaistuksen saneerauksen tarkoituksena on poistaa vanhoja elohopeahöyryvalaisimia ja korvata ne nykyaikaisilla ledivaloilla. Valaisimien vaihto vähentää olennaisesti huoltokuluja ja energiakustannuksia.

Vesilaitoksen tuloarviota liittymis- ja vesimaksujen osalta on arvioitu hieman kasvavan vuodesta 2020. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen tulee todennäköisesti jonkin verran lisäämään viemärilaitoksen liittymismaksuja, mutta toisaalta isoja yksittäisiä rakennushankkeita ei ole tänä vuonna odotettavissa, joten tuloja kokonaisuutena lisäävää vaikutusta sillä ei välttämättä ole.

Kokonaisuutena talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi, eikä siellä ole liikkumavaraa esim. yllättäviin korjaustarpeisiin tai nopeaan kustannusten nousuun esim. sähkönsiirtohintojen korotus, iso talvikunnossapidon tarve tai suuri lämpöenergian tarve.  

Kunnanhallitus ja valtuusto ei tehnyt muutoksia vuoden 2021 talousarvioon.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

 

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää Koivuniemen rantamökin ja rantasaunan katon korjauksen määrärahan (10 000€) siirtoa tälle vuodelle 2021.

Tämän vuoden investointiohjelmaan on varattu keittiömökin ja vesijohtojen korjaamiseen 15 000e, kaikki kattoremontit olisi järkevää tehdä samassa yhteydesä.