Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja taloudellinen toteuma vuodelta 2020

AurDno-2021-34

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä.

Pikku-Lahdon, Lepomäen ja Nälkämäen alueella tehtiin katuvalaistuksen saneerausta yhteistyössä Lounean ja Carunan kanssa. 

Säästökallion uudelle kaava-alueelle rakennettiin kunnallistekniikka. Äärentietä jatkettiin. 

Vanhoja kaavateitä päällystettiin Pikku-Lahdontietä n.400m. Uutta asfalttia tehtiin Pikku-Lahdon alueelle n.800m. Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia ja muita paikkauksia tehtiin samassa yhteydessä tarpeen perusteella. 

Kiinteistötoimessa kirvesmiehen työkohteena oli useampi peruskorjaus kohde. Käyrän vankilasta oli keskimäärin kaksi miestä teknisen toimen työtehtävissä. Vangit toimivat kirvesmiehen apuna. Lisäksi suoritettiin normaalin kunnossapidon lisäksi joitakin investointiluonteisia pieniä korjauksia ja parannuksia.

Päiväkoti pääskynpesässä tehtiin sisäilmakorjauksia ja kirkonkulmankoululla korjattiin laaja vesivahinkoa. Vesivahingon korjauksessa uusittiin koko vanhan osan alapohja, tehtiin pintaremontti sekä sähköt. Molemmat kohteet valmistuivat sisätilojen osalta kesällä 2020.

Yleisten alueiden vastuualueella on ollut kasvukauden aikana yksi määräaikainen työntekijä. Yleisiä alueita hoidettiin määräaikaisen puistotyöntekijän, kuntouttavan työtoiminnan ja kesä-työntekijöiden toimesta. Kaikki kunnan viheralueet on hoidettu omana työnä, pois lukien niitto-työt. Leikkikenttien kunnossapidosta vastasivat kunnan huoltomiehet. Urheilukenttien ja luon-topolun hoitamisessa tehtiin yhteistyötä yhdistysten kanssa.

Kuntouttava työtoiminta osallistui puistoalueiden ja yleisten alueiden hoitoon.

Loppuvuodesta valvontakameroiden laatua parannettiin koulun ympäristössä.

Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja. Vesihuoltolaitos suunnitteli vesihuoltolaitoksen toiminnallisen alueen laajentamista ja viemäriverkoston suunnitelmia laadittiin suunnitelman mukaisesti. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Uutta sadevesiverkostoa ei rakennettu, sadevesiverkostona toimivia ojia perattiin. Vesihuoltoverkostoa korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.

Kompostikentän ja vanhan kaatopaikan maisemointityöt valmiit. Kompostikentän vuokrasopimuksesta neuvottelut kesken.

Kunnanviraston viereiselle nurmikentälle valmistui keskuspuisto kuntolaitteineen. Kenttä on toiminut talvella luistelukenttänä.

Vuoden 2020 aikana selviteltiin tiilikoululla, pääskynpesässä, kirkon kulmankoululla, cafescolla, kivikoululla ja kunnanviraston sisäilmaongelmia.

Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelta 2020.

Investointiohjelma on toteutunut suunnitellusti. Investointiohjelma 31.1.2021, alitus (-467 100€, -34%). Investointiohjelman säästöleikkausten jälkeen alitus (-159 600€, -15%)

Teknisen lautakunnan tilinpäätös alitti n.-2% (50 400€) talousarviossa varatun määrärahan.Teknisen toimen säästötavoite koronaviruspandemia vuoksi oli n.-4,5%, tähän tavoitteeseen ei aivan päästy.

Tulot n. -6% (97 930€).

Talousarvion toteutuminen on kuluvana vuonna menojen osalta muutamissa kustannuspaikoissa ylittynyt ja tulojen osalta alittunut. Menoja ja kuluja käsitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Toimintakertomus, toteuma 100% ja investoinnit käsitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Toimintakertomus, investoinnit ja toteuma 100% käsiteltiin kokouksessa.

Kirkonkulmankoulun lattian peruskorjaukseen liittyen on vielä saamatta vakuutus korvausta 27 545€. Kustannuksista erillinen selvitys liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.