Tekninen lautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Lausunto valtatie 9:n tiesuunnitelmista

AurDno-2020-499

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain LjMTL, 503/2005)  mukaisen tiesuunnitelman ”Valtatien 9 parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto ja Aura”.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 15.4.2021 mennessä lausuntoa Vt 9.n parantamista koskevasta tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista (toimitetaan eri lähetekirjeellä nähtävilläoloajan päätyttyä). ELY-keskus pyytää Auran kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään myös huomiota liitteenä olevan lausuntopyynnön asioihin.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 22.01.2021 - 22.02.2021 välisen ajan Ely-keskuksen ja Auran kunnan kotisivuilla. 

Sähköiseen suunnitelma-aineistoon on mahdollista tutustua 15.3.2021 asti seuraavan linkin kautta:
https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-sfc594dd6755f4a65ad2863b64d7cff43
Aineisto on myös mahdollista ladata linkin kautta. Aikaisemmin mainitun päivämäärän jälkeen linkki ei ole enää käytössä.

Yleiskuvaus liitteenä ja suunnitelmia käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tiesuunnitelman alueella on tehty tarvittavat yleis- ja asemakaavojen muutokset, joten tiesuunnitelma ei ole ristiriidassa oikeusvaikutteisten kaavojen kanssa.

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmista esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta antaa lausunnon seuraavasti:

Muuttuneiden tiejärjestelyjen vuoksi liikennemäärät kasvavat Ketunkulmantiellä, Orimäentiellä ja tiellä 222 (Vanhalla Tampereentie ja Turuntie).

Koska edellä mainittujen teiden käyttöaste ja läpikulkuliikenne lisääntyy, teiden kuntoa pitäisi myös parantaa. 

Liikennettä tulee myös Liedon (Tarvasjoen) suunnalta.

Tekninen lautakunta lähettää lausuntopyynnön edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoittaa, että on saanut 8 kappaletta muistutuksia koskien otsikon mukaista suunnitelmaa, joista 8 kappaletta on Auran kunnan alueelta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää kuntaa:

- antamaan lausunnossaan perustellun vastineen saatuihin muistutuksiin.

Muistutuksia ei ole tarpeen liittää lausunnon liitteeksi.

ELY-keskus asettaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman uudelleen nähtäville teknisen virheen vuoksi (Meluselvityksen liitekartat puuttuivat sähköisestä aineistosta).

ELY-keskuksen aikeisempi lausuntopyyntö on muuten voimaan siten että lausuntoaikaa on jatkettu 15.6.20212 saakka. Eli uusi nähtävillä oloaika on 25.3.2021 – 30.4.2021. Sen jälkeen toimitetaan mahdolliset uudet muistutukset kuntiin ja niihin pyydetään myös vastineet.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee muistutuksia kokouksessa ja antaa vastineen käsittelyn perusteella.

Tekninen lautakunta lähettää lausuntopyynnön edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös

Matti Leppäkoski jääväsi itsensä tämän pykälän kohdalla ja poistui kokouksesta.

Muistutuksia on tähän mennessä jätetty 12kpl ja suunnitelmien nähtävillä oloaikaa on jatkettu 30.4.2021 asti. Asian käsittely päätettiin jättää pöydälle ja jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Seuraavaa kokousta varten kaikki muistutukset lähetetään etukäteen lautakunnan jäsenille.

 

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Saapuneet muistutukset (9 kpl) on lähetetty lautakunnan jäsenille.

Mikäli muistutuksia on tullut lisää, loput lähetetään 04.05.2021.

Annettavaa vastinetta käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee muistutuksia kokouksessa ja antaa vastineen käsittelyn perusteella.

Tekninen lautakunta lähettää lausuntopyynnön edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Muistutusten käsittely päätettiin palauttaa uudelleen esittelijän valmisteluun. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa, n. kahden viikon kuluttua.

Esteellisyys

Matti Leppäkoski

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005)  mukaisen tiesuunnitelman ”Valtatien 9 parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto ja Aura”.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 15.6.2021 mennessä lausuntoa Vt 9.n parantamista koskevasta tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista. Lisäksi ELY-keskus pyytää Auran kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään myös huomiota liitteenä olevan lausuntopyynnön asioihin.

Tekninen toimi on valmistellut alustavat vastineet muistutuksista ja ne on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Annettavaa vastinetta käsitellään kokouksessa, jonka jälkeen asia lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Muistutukset käsiteltiin kokouksessa ja niihin ei tullut korjattavaa, asia lähetetään edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Matti Leppäkoski ja Jukka Leino ilmoittivat olevansa jäävejä asiassa ja poistuivat salista asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.