Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Energiatehokkuussopimukseen liittyminen

AurDno-2020-508

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Energiansäästöä ja energiatehokuutta on edistetty valtion ja kunta-alan välisin sopimuksin jo 1990-luvulta lähtien. Päättyneen sopimuskauden 2008 -2016 kattavuus kuntien ja kuntayhtymien osalta oli väestömäärällä mitattuna noin 75 %. Sopimusmenettely jatkuu kunta-alan lisäksi kaudella 2017 -2025 elinkeinoelämän, kiinteistöalan ja lämmityspolttonesteiden jakeluyritysten osalta.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa EU:n ilmasto- ja energiapakettia, jolla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä.  EU:n vuoden 2030 -paketissa on lisäksi sovittu jäsenmaiden kesken energiatehokkuuden osalta ohjeellinen 27 % tehostamistavoite osana yleistä 40 % päästövähennyksiin tähtäävää tavoitetta.

Energia on kuntien toimitiloissa, katuvalaistuksessa ja kuntateknisissä toiminnoissa tärkeä kustannustekijä, johon tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. Sopimus tukee osaltaan myös muiden velvoitteiden tai tärkeiden energiaan liittyvien asioiden toteutusta. Ne koskevat mm. uusien rakennusten rakennusmääräyksiä ja julkisten hankintojen energia- ja resurssitehokkuutta, energiakatselmuksia, viestintää sekä energiantuotantoa ja -jakelua. Valtio myöntää edelleen avustuksia sopimuskumppaneille sekä energiakatselmusten että energiainvestointien tekoon.

Sopimuksella edistetään kunnan tai kuntayhtymän energiatehokkuuden jatkuvaa ja määrätietoista parantamista. Energiatehokkuuden ohella siihen sisältyy myös uusiutuvan energian osuuden lisääminen. Sopimus helpottaa kunnan tai kuntayhtymän omien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutusta ja on kannustavana esimerkkinä kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yrityksille.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa ja energiaohjelmassa oli vuosina 2008–2016 mukana yhteensä 117 kuntaa ja 15 kuntayhtymää.

Liittyneiden vuosina 2008–2016 toteuttamien energiatehokkuustoimien ansiosta kuntien ja kuntayhtymien toiminta on energia- ja kustannustehokkaampaa ja siitä syntyy vähemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden on mahdolista saada enemmän avustusta energiasäästöä ja energiatehokkuutta edistäviin hankkeisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää energiatehokkuussopimuksen liittymistä. Lisäksi tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

 

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.