Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Haja-asutusalueen jätevesiliittymät

AurDno-2020-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Huhtikuussa 2017 voimaan tullut jätevesiasetus vaatii jätevesijärjestelmän kuntoon laittamista. Kunnostusaikataulu riippuu muun muassa kiinteistön sijainnista, kiinteistönhaltijasta ja nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Haja-asutuksen jätevesistä säädetään jätevesiasetuksen lisäksi mm. ympäristönsuojelulaissa, vesihuoltolaissa ja jätelainsäädännössä.

Pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä jätevesijärjestelmän on 31.10.2019 lähtien pitänyt täyttää laissa määritetyt puhdistusvaatimukset. Muilla alueilla järjestelmä tulee laittaa kuntoon seuraavan suuremman, rakennuslupaa vaativan remontin yhteydessä.

Jätevesi asetuksen vaatimus ei koske kiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmä on hyväksytty rakennus- ja toimenpideluvassa vuonna 2004 tai sen jälkeen, jos kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija/haltijat on syntynyt ennen 9.3.1943 tai jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.

Lisäksi Aurajoen rannassa on vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja sen varteen kunta on rakentanut paineviemärin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on jaettu toiminnallisiin ja tavoitteellisiin alueisiin. Toiminnallisten pitää liittyä mahdollisimman pian ja tavoitteellisilla on suunnittelu aikaa. Suunnittelu aika koskee kuntaa ja kiinteistön omistajia. Tavoitteellisella alueella olevien kiinteistöjen osalta mahdollisuus liittyä viemäriin tulee selvittää. FCG tehnyt selvityksen näistä 2018. Tavoitteelliset on tavoitteena muuttaa toiminnalliseksi toiminta-alueen seuraavan päivityksen yhteydessä. Tavoite toiminta-alueen päivitykselle 2025.

Aurajoen ja siirtoviemärin varren kiinteistöjen viemäriin liittämisessä ja sen selvittämisessä tehdään yhteistyötä ympäristönsuojelun kanssa.

Koko alueen osalle tehdään toimenpidesuunnitelma ja tavoite aika on 5 vuotta (31.10.2019 – 31.10.2024).

Ympäristönsuojelu lähettää syyskuussa selvityspyyntö kirjeen niille kiinteistöille, joista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Vastausten perusteella tehdään tarkempi jatko suunnitelma. Loppuvuodesta pidetään teknisen toimen ja ympäristönsuojelun kanssa yhteinen jätevesi ilta (12.11.2020, klo 18).

Tämän hetken suunnitelmaa käydään kokouksessa läpi.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy tämän hetken suunnitelman ja sen mukaan voidaan edetä.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen toimi on aloittanut käymään Turuntien varrella olevia kiinteistöjä läpi ja suunnittelee kiinteistön omistajien kanssa yhdessä viemäriin liittymistä. Liittymisen suunnitteluun on tullut tarvetta päättää tarkemmista rajauksista ja periaatteista missä tilanteessa tai alueella kunta rakentaa viemäriä liittymisen kustannusten kohtuullistamiseksi. Yksityiskohtainen rakennussuunnittelu perustuu maastotutkimuksiin, huolelliseen rakennuskohteen toimintaedellytysten selvittämiseen sekä rakennustyön käytännönkokemukseen. Verkostoon liittäminen ei saa tulla kohtuuttoman kalliiksi kiinteistön omistajalle ja tässä otetaan huomioon kustannukset, vesihuoltolaitoksen toiminta-alue ja palvelujen tarve.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kunnan linjauksesta keskustellaan ja päätetään kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa keskusteltiin rakentamisen linjauksista ja liittymien rakentamisen kohtuullisesta hintatasosta.

Tekninen toimi selvittää vuoden 2021 aikana yli neljän kiinteistön tiheään asutetut alueet ja tekee niihin alustavia suunnitelmia viemäriin liittymistä varten. Suunnitelmat käydään läpi liittyjien kanssa ja mikäli suunnitelmat vaativat kunnalta lisärakentamista, ne käsitellään erikseen teknisessä lautakunnassa.

Tekninen lautakunta hyväksyi viemärin rakentamisen toteutustavan ja yleissuunnitelman Keskitalon ja Leppäkosken kylän alueelle ja investointikustannuksia esitetään vuodelle 2022.

Vesihuoltolaitoksen taksaan päätettiin myös ottaa valmisteluun pinta-alaltaan isojen ja normaalista käytöstä poikkeavien kiinteistöjen liittymämaksut.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.