Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kouluverkkoselvitys

AurDno-2020-405

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Työtä tehdään viranhaltijoiden toimesta muiden työtehtävien ohella. Kouluverkkoselvitykseen liitetään teknisen toimen laatima selvitys kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten tämän hetken tilanteesta, sekä suunnitelma tulevista korjaustarpeista. Tekninen toimi on päättänyt tehdä selvityksen yhtenä osana sisäilmakyselyn. Sisäilmaa voidaan pitää laadullisesti hyvänä, kun tilaa käyttävät ovat sisäilmaan tyytyväisiä eikä siitä aiheudu terveyshaittaa. Sisäilman laatu ei ole täysin teknisesti mitattavissa, mutta sen laatu voidaan selvittää kyselemällä käyttäjiltä heidän kokemanaan työympäristön olosuhteita. Sisäilmakyselyt ovat ainoa tapa selvittää sisäilman laatua kokonaisuutena. Sisäilmakyselyllä halutaan selvittää henkilökunnan kokemuksia sisäympäristön laadusta.

Pelkästään sisäilmakyselyn perusteella ei voida määrittää, mistä syystä koettu sisäilman laatu tai oireilu poikkeaa tavanomaisesta eikä sisäilmakyselyä voida pitää koulurakennuksen kunnon ensisijaisena tutkimuskeinona. Sisäilmakyselyn tuloksia on tarkasteltava yhdessä muiden kohteesta tehtyjen selvitysten ja havaintojen kanssa ja sisäilmakyselyn lisäksi ongelmatilanteen arvioinnin tulee perustua aina rakennuksen ja talotekniikan teknisiin selvityksiin sekä tarvittaessa muihin sisäilmaselvityksiin ja koulu- ja terveydenhuollon tietoihin.

Tähän asti tehtyjä selvityksiä käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tämän hetken tilanne todetaan tietoon saatetuksi.

Sisäilmakysely pidetty ja tuloksista tehdään yhteenveto.

Selvitys on vielä kesken, mutta tavoite saada valmiiksi 12.10.2020 mennessä.

Selvitystä käsitellään seuraavan kerran:

- Sivityslautakunnassa 20.10.2020

- Tiedotustilaisuus 21.10.2020

- Tekninen lautakunta 29.10.2020

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kouluverkkoselvityksen tekniset selvitykset ovat edelleen kesken ja niitä käsitellään kokouksessa.

Lisäksi marraskuun aikana kivikouluun tehdään tarkempi kuntotutkimus. Kuntoarvioihin liitetään myös lämpökuvausraportti, mikä tehdään viranhaltija työnä.

Sivistyslautakunta päätti pyytää lausunnot kouluverkkoselvityksestä nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.

Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että kivikoulu tutkitaan ulkopuolisen konsultin toimesta mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi sekä talotekniikan osalta ennen kuin kouluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Tekninen lautakunta perehtyy laadituihin asiakirjoihin ja asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tekniset selvitykset ja raportti pyritään saamaan valmiiksi seuraavaan kokoukseen mennessä.

Rakennusten kunto pyritään selvittämään mahdollisimman hyvin kouluselvitystä ja kiinteistöjen tulevaa käyttöä varten. Selvitystyötä tehdään sovittujen resurssien mukaisesti.

Seuraavan kokouksen esityslista lähetetään n.kaksi viikkoa ennen kokousta suuren liitemäärän vuoksi ja lautakunnan jäsenille annetaan enemmän aikaa perehtyä materiaaliin ennen kokousta, liitteet lisätään asian oheismateriaaliksi.

Seuraava kokous 26.11.2020.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kouluverkkoselvityksen tekniset selvitykset ovat valmiit ja osa niistä on liitteenä. Selvityksiä käsitellään kokouksessa.

Marraskuun aikana on lisäksi tehty kivikoulussa tarkempi kuntotutkimuksia ja lopulliset tulokset saadaan vasta joulukuussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta perehtyy laadittuihin asiakirjoihin ja päättää lausunnosta kokouksessa.

Päätös

Kouluverkkoselvitystä käsiteltiin kokouksessa ja tekninen lautakunta antaa lausunnon sivistyslautakunnalle seuraavasti:

- Mikäli kirkonkulman koulu suljetaan korvaavien luokkatilojen kustannuksista pitäisi esittää kustannusarvio.

- Kirkonkulman koulun sulkemisen ja neljän muun vaihtoehdon lisäksi pitäisi selvittää muita vaihtoehtoja säästöjen saamiseksi.

- Kirkonkulman koulun mahdollinen sulkeminen saattaa vaikuttaa Järykselän alueen tonttien myyntiin, mikä tulisi myös huomioida päätöstä tehdessä ja laskelmissa.

- Kivikoulun tämän hetkinen kunto pitää selvittää laajemmin, ennen kun kouluverkkoselvityksen työryhmä tekee asiasta päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.