Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Rakennusjärjestyksen päivitys 2020

AurDno-2020-155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamista ja rakennetun ympäristön hoitoa koskevia kuntakohtaisia määräyksiä. Asemakaavojen ja oikeusvaikutteisten yleiskaavojen määräykset ovat ensisijaisia rakennusjärjestykseen nähden. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa,rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. (MRL14§)

Auran kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.6.2007. Rakennusjärjestyksen uusimiseen on tullut tarvetta, koska lainsäädäntöä on uusittu nykyisen rakennusjärjestyksen voimaan tulon jälkeen. Uusimistyön tavoitteena on mm. tutkia suunnittelutarvealueiden tarve, selvittää paikallisten olojen huomioimistarve, tutkia asema- ja yleiskaavoja täydentävien määräysten ajanmukaisuus sekä huomioida vesihuolto- ja ympäristösuojelumääräykset ja niiden merkitys.Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä on säädetty kaavoitusmenettelyn vuorovaikutuksesta ja kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen uusimisesta on päätetty rakennuslautakunnassa 6.10. 2016 § 18.

Rakennusjärjestyksen uudistamista on tehty yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

Kuntaliitto on julkaisut oppaan, jota on käytetty tukena uuden rakennusjärjestyksen laadinnassa. Oppaalla kannustetaan kuntia, sekä kiinnitetään huomiota omiin paikallisiin arvoihin ja ominaispiirteisiin että edistämään niiden säilyttämistä rakennusjärjestyksellä. Ajantasaisella rakennusjärjestyksellä tuetaan rakentamisen ohjausta ja kunnan tavoitteiden toteutumista.

Teknisen lautakunnan hyväksyttyä rakennusjärjestyksen luonnoksen, se siirtää sen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, joka päättää nähtäville asettamisesta, kuuluttamisesta ja lausuntojen pyytämisestä.

Kuulemisvaiheen jälkeen rakennusjärjestys viedään ehdotuksena kunnanhallituksen käsittelyyn ja asetetaan uudelleen nähtäville ehdotuksena.

Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee voimaan, kun valtuuston päätös on lainvoimainen ja se on kuulutettu.

MRL 15§ mukaan ”rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65§:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville”.

MRL 62§ mukaan ” Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta”.

Edellä mainituin perustein on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Esityslistan liitteinä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nykyinen rakennusjärjestys ja luonnos uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ehdotetun uuden rakennusjärjestyksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja lähettää sen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, joka päättää sen nähtäville asettamisesta, kuuluttamisesta ja lausuntojen pyytämisestä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusjärjestyksen ja OAS luonnoksen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusjärjestyksen ja OAS luonnoksen ja esittää ne kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää
1. asettaa rakennusjärjestyksen ja siihen liittyvät asiakirjat nähtäville ja
2. pyytää rakennusjärjestyksestä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tekninen lautakunta on hyväksynyt  rakennusjärjestyksen ja OAS luonnoksen 2.4.2020 kokouksessaan ja esittänyt ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.6.2020 ja asettanut rakennusjärjestyksen ja siihen liittyvät asiakirjat nähtäville ja pyytänyt rakennusjärjestyksestä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

Lausunnot on saatu ja ne ovat esityslistan liitteinä.

Lausuntojen perusteella rakennusjärjestystä on hieman tarkennettu ja muokattu esityslistan liitteeseen.

Rakennustarkastaja käy kokouksessa tehtyjä päivityksiä läpi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää esityslistan liitteenä olevaa rakennusjärjestystä kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Rakennustarkastaja esitteli saapuneet lausunnot ja niiden perusteella tehdyt muutokset.

Muutokset ovat rakennusjärjestyksen luonnoksessa korostettu punaisella.

Tekninen lautakunta esittää rakennusjärjestyksen luonnosta kunnanhallituksen hyväksytettäväksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.