Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Tarvasjoentien hallin lämmitysjärjestelmän saneeraus

AurDno-2020-498

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuoden 2020 investointiohjelmassa Tarvasjoentien hallin lämmitysjärjestelmän saneeraukseen 30 000€ suuruisen määrärahan.

Tarvasjoentien hallin on arvioitu kuluttavan nykyisellä käytöllä n.25 000l lämmitysöljyä vuodessa, minkä vuoksi lämmitysjärjestelmän muuttaminen on perusteltua. Nykyinen lämmitysjärjestelmä on hyvässä kunnossa ja sen vuoksi välitöntä hankinta tarvetta ei ole. Lämmitysjärjestelmän valintaa varten on tehty erillinen selvitys lämmitysjärjestelmän valintaa varten, niiden kustannustasoista ja takaisinmaksuajasta.

Energia-alan konsulttitoimisto Veijo Pakarinen on teknisen johtajan toimeksi annosta selvittänyt asiaa. Selvityksen lähtökohtana oli selvittää edullisin ja sopivin lämmitysjärjestelmä. Lämmitysjärjestelmä vaihtoehtoja on kaksi maalämpö ja ilmavesilämpöpumppu. Lämmitysjärjestelmäksi on valittu ilmavesilämpöpumppu halvemman hankinta hinnan perusteella. Lämmitysjärjestelmän muutos töillä arvioidaan saatavan 10 500€ säästö vuodessa ja hankinnan takaisin maksuaika on 4 vuotta. Vanha öljykattila on suunniteltu jätettäväksi ilmavesilämpöpumpun rinnalle, tehostamaan pakkasjaksoja.

Martti Pasuri on laatinut erillisen suunnitelman selvitysten perusteella. Teknisessä toimistossa on kilpailutettu lämmitysjärjestelmän hankinta suunnitelmien perusteella, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 25.11. kello 15.00, joten tarjoukset esitellään ja käsitellään kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 7:lle, Turun alueella toimivalle urakoitsijoille.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Hankintaa varten haetaan energia-avustusta Bisnes Finlandilta.

Laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee tehdyt selvitykset, kustannusarvion ja saadut tarjoukset kokouksessa. Jatkotoimenpiteistä päätetään kokouksessa annettavan erillisen päätösehdotuksen perusteella.

Hankintapäätös tehdään sillä ehdolla että siihen myönnetään energia-avustusta.

Päätös

Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Kahden halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa käydään jatkoneuvottelut ja heitä pyydetään täydentämään tarjousta. Lopullinen valinta tehdään halvimman kokonaishinnan ja vertailukelpoisten tarjousten perusteella. Tekninen lautakunta valtuutti teknisen johtajan tekemään urakkasopimuksen ja valitsemaan urakoitsijan.

Tekninen lautakunta edellytti lisäksi selvittämään ilmalämpöpumppujen soveltuvuutta kiinteistön lämmitykseen ja nykyisen käytössä olevan lämmitysjärjestelmän kunnon ja tehokkuuden selvittämisen. Käytössä olevat öljysäiliöt ovat huonossa kunnossa ja ne pitää pinnoittaa tai uusia ensi vuonna. Mikäli uusiminen on edullisempaa, säiliön kokoa pienennetään samassa yhteydessä.

Hankintapäätös tehdään sillä ehdolla että hankinnalle on myönnetty energia-avustus.

Tarjousten perusteella tehdyn kustannusarvion mukaan vuodelle 2020 varattu määräraha tulee ylittymään. Tekninen lautakunta päätti esittää hankinnan jakamista vuodelle 2020 ja 2021. Laitteiden asennusta ja kustannusarvion ylittävä osaa esitetään vuodelle 2021.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.