Tekninen lautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Talvikunnossapito talvikaudelle 2019-2020

AurDno-2019-397

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen toimisto on kilpailuttanut talvikunnossapitourakat välillä syksy 2019 - kevät 2020.

Kyseessä on hankintalain kynnysarvon alittava palveluhankinta. Kilpailutus on tehty paikallisesti neuvottelumenettelyllä. Neuvotteluihin on kutsuttu kymmenen paikallista talvikunnossapitourakoitsijaa. Neuvotteluihin saapui neljä urakoitsijaa, joista kolme antoi tarjouksen.

Urakat on jaettu kahdeksaan eri alueurakkaan, siten että tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa aluetta. Alueen ajokerrasta pyydettiin kokonaishinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjoukset pyydettiin palauttamaan 19.9.2019 mennessä. Saadut tarjoukset ja tarjousten avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. Lisäksi urakkasopimusta ja tehtäväkorttia on päivitetty, asiakirjat käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Esitys alueurakoiden jakamisesta ja sopimuksesta käsitellään kokouksessa. Urakoitsijat valitaan saatujen hyväksyttävien tarjousten ja hintojen perusteella. Lisäksi tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakka-asiakirjat.

Päätös

Alueiden 1, 2, 4, 6, 7 urakoitsijaksi valittiin Tuomas Kinnari

Alueiden 3, 8 urakoitsijaksi valittiin Markku Saarinen

Alueen 5 urakoitsijaksi valittiin Mika Mäkilä

Tekninen johtaja allekirjoittaa sopimukset urakoitsijoiden kanssa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.