Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Auraamon lämmöntuottotavan muuttaminen ja energiatehokkuuden parantaminen

AurDno-2019-400

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auraamon lämmitysjärjestelmän muutostöihin on varattu tämän vuoden investointiohjelmaan 45 000€. Lämmitysjärjestelmän valintaa on selvittänyt energia-alan konsulttiyhtiö Veijo Pakarinen. Selvityksen lähtökohtana on ollut selvittää halvin vaihtoehto.

Selvityksien perusteella taloudellisesti kannattavin ratkaisu on ilma-vesilämpöpumppu. Selvityksen mukaan vuotuinen säästö verrattuna nykyiseen öljylämmitykseen on jopa 10 000 euroa ja investoinnin takaisinmaksuaika on 9 vuotta, jonka jälkeen laskennallinen säästö olisi vieläkin suurempi. Ilma-vesilämpöpumpun arvioitu investointikulu on 88 000€, mikä ylittää kuitenkin varatun investointimäärärahan.

Selvityksen vaihtoehto 2 on kaukolämpö, jonka säästöksi on laskettu 3300 euroa ja takaisinmaksuajaksi 10 vuotta. Kaukolämmön investointikulut ovat n.35 000€. Tarkemman kustannusarvion ja Auran lämpö Oy:n antaman tarjouksen perusteella investointikulut ovat n.21 500€.

Tarkemman kustannusarvion perusteella takaisin maksuaika melkein puolittuu. Lisäksi Auran kunnalla on käytössä jo suurimmassa osassa rakennuksista kaukolämpö ja kaukolämmön ostosopimuksessa on mainittu että kaukolämpöä käytetään jatkossakin, mikäli se on mahdollista. Myös investointikulut pysyvät sovituissa raameissa. Tämän vuoksi järkevin vaihtoehto on kaukolämmön hankinta kiinteistöön.

Kiinteistön talotekniikkaa selvitettäessä on tullut esille että kiinteistön ilmanvaihdossa ei ole lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihdon on arvioitu hukkaavan lämmitys energiaa n.30%. Energian kustannussäästöä saataisiin vielä enemmän ilmanvaihdon saneerauksella kun lämmitysjärjestelmän saneerauksella. Ilmanvaihdon investointikulut ovat n.40 000€ ja takaisinmaksuaika 6 vuotta. Ilmanvaihdon saneeraukseen on kolme eri vaihtoehtoa, mitkä käsitellään kokouksessa. Lisäksi kiinteistössä on kaksi eri ilmanvaihtokonetta, Auraamon osalla oma ja ravintolan puolella erillinen kone.

Selvitykset käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Rakennuksen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan kaukolämpöön ja ilmanvaihtoon lisätään lämmöntalteenotto. Investointikustannukset jaetaan kahdelle vuodelle 2019 ja 2020.

Päätös

Päätettiin valita kiinteistön uudeksi lämmitysjärjestelmäksi kaukolämpö. Tekninen toimi kilpailuttaa hankinnan.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti esittää uuden ilmanvaihtokoneen hankintaa tälle vuodelle(Auraamon ilmanvaihtokone). Ravintolan puolen ilmanvaihtokone alkaa olla myös käyttöikänsä päässä ja Auraamon uudella ilmanvaihtokoneella tullaan korvaamaan ravintolan ilmanvaihtokone tulevina suunnittelu vuosina.

Lämmitysjärjestelmän muutostöiden kustannusarvio on 21 500€ ja ilmanvaihdon 36 500€, yhteensä 66 000€.

Muutostöiden kustannukset tulevat ylittämään sille varatun määrärahan (45 000€), jonka vuoksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 21 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä investointiohjelmaan hankkeelle liikerakennus Turuntie 1. Lisämääräraha esitetään siirrettäväksi toteutumattomista investoinneista. Investointiohjelmaan on varattu paineenkorotusaseman hankinta ja asennus 21 500 euroa, mikä on mahdollista siirtää vuodelle 2020. Paineenkorotusasemaa ei ole vielä tehty ja suunnitelmat ovat kesken. Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon muutostöiden ylitys saadaan katettua määräraha siirrolla (21 500€).

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Muutostöiden kustannukset tulevat ylittämään sille varatun määrärahan (45 000 €), minkä vuoksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 21 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä investointiohjelmaan hankkeelle liikerakennus Turuntie 1. Lisämääräraha esitetään siirrettäväksi toteutumattomista investoinneista. Investointiohjelmaan on varattu paineenkorotusaseman hankinta ja asennus 21 500 euroa, mikä on mahdollista siirtää vuodelle 2020. Paineenkorotusasemaa ei ole vielä tehty ja suunnitelmat ovat kesken. Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon muutostöiden ylitys saadaan katettua määrärahojen siirrolla (21 500€).

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 21 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2019 investointiohjelmaan hankkeelle liikerakennus Turuntie 1. Määräraha siirretään vuoden 2019 toteutumattomista investoinneista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 21 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2019 investointiohjelmaan hankkeelle liikerakennus Turuntie 1.
Määräraha siirretään vuoden 2019 toteutumattomista investoinneista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnanvaltuusto on 18.11.2019 myöntänyt Auraamon ilmanvaihdon ja lämmityksen muutostöihin 66 000€ suuruisen määrärahan.

Tekninen toimi on kilpailuttanut urakan Martti Pasurin tekemien suunnitelmien perusteella.

Urakka toteutetaan joulu-tammikuun aikana.

Tarjouksia on pyydetty paikallisesti kymmeneltä LVI-töihin erikoistuneelta yritykseltä, tarjoukset tuli jättää 27.11.2019. mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Kyseessä on hankintalain rakennusurakan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää valita urakoitsijaksi halvimman hyväksyttävän tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Auraamon lämmönvaihtimen urakan kustannusarvioon on laskettu 23 000 €, automaatioon 10 000 € ja IV-koneurakan kustannusarvioon 43 000 €, yhteensä 76 000 €. Talousarvioon alun perin varattu määräraha oli 55 000€.

Auraamon lämmönvaihtimen urakkaan tuli määräaikaan mennessä viisi tarjousta.

Tekninen lautakunta päätti valita Auraamon lämmönvaihtimen asennuksen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen perusteella Auranmaan LVI-Palvelu Oy:n. Urakan tarjous oli 26 700 €.

Tekninen lautakunta valtuutti teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

 

Auraamon IV-koneen vaihtourakkaan tuli määräaikaan mennessä kolme tarjousta. Halvin IV-konetarjous oli 48 000 €.

IV-koneurakan kustannusarvioksi laskettiin 43 000 €. Tarjousten perusteella kustannukset muodostuisivat seuraavasti: lämmönvaihdin 37 000 €, automaatiotyöt 7000 € ja IV-kone 53 000 €, yhteensä 97 000 €.

Tarjoukset ylittivät huomattavasti urakkaan varatun määrärahan, eikä valtuuston hyväksymä määräraha riitä koko hankinnan tekemiseen (sekä lämmönvaihtimen että IV-koneen urakat). Tämän vuoksi IV-koneen hankinta päätettiin siirtää myöhemmäksi ja asia jätettiin siltä osin pöydälle. Muutostyöt tehdään talousarviossa olevan alkuperäisen määrärahan mukaisesti, 55 000 € (vain lämmönvaihdin- ja automaatiourakat).

Tekninen johtaja selvittää, voiko IV-konehankintaan saada energia-avustusta ja tekee asiasta avustushakemuksen. Hankintaa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2020 tai 2021. Hankintaan yhdistetään mahdollisesti myös ravintolan ilmanvaihto.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.