Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Korvausvaatimus ajoneuvon vahingoittumisesta

AurDno-2019-399

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran KK:n urheilukentän vieressä olevan jätepisteen lähellä tapahtui vahinko, mikä aiheutti ajoneuvon vahingoittumisen (28.7.2019).

Ajoneuvon omistaja toi jätepaperia kierrätykseen ja lähtiessään törmäsi metallikaulukseen, mikä oli n.10cm maanpinnan yläpuolella ja oli heinäkuun aikana asennettu asfalttikentän reunalle. Ajoneuvon omistaja ajoi jätepisteeltä lähtiessään totuttuun tapaan U-käännöksen asfalttikentän poikki. Jätepisteen ja metallikauluksen välimatka on n.20m.

Metallikaulus on valettu betonianturaan ja siihen asennettiin seuraavalla viikolla koripalloteline. Alue ei ole tiealuetta vaan pihaa ja urheilukenttää. Koripallotelineen kohta on tulkittavissa työmaa-alueeksi, koska asennus ei ollut vielä valmis.

Ajoneuvon kuljettajan mielestä metallikaulusta ei pystynyt kunnolla havaitsemaan ja työmaa-aluetta ei ollut merkitty. Ajoneuvon omistaja hakee kunnalta vahingosta aiheutuneiden kulujen korvausta. Ajoneuvon alusta kärsi vaurioita ja rengas rikkoutui törmäyksessä.

Korvausvaatimus käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee korvausvaatimuksen ja päätös annetaan kokouksessa.

Päätös

Ajoneuvolla on liikennöity alueella, jota ei ole tarkoitettu liikenteelle (koripallokenttä). Metallijalka on ollut havaittavissa. Ennen lopullisen päätöksen tekoa päätettiin pyytää lisäselvityksiä, asiaa käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen toimi on pyytänyt lisäselvityksiä asian ratkaisemiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee korvausvaatimuksen ja päätös annetaan kokouksessa 

Päätös

Tekninen lautakunta totesi että työmaa-alue oli merkattu puutteellisesti ja ajamista koulun urheilukentällä/koripallokentällä ei ollut kielletty.

Urheilukentän ja jätepisteen alueet pitää rajata selkeämmin ja merkata liikennemerkein.

Tekninen lautakunta hyväksyi korvausvaatimuksen seuraavilla ehdoilla:

- Korvauksen maksua varten pitää toimittaa kaikki tositteet.

- Tunti- ja matkakulut vakuutusyhtiön (IF) korvaus käytännön mukaisesti.

- Rengas korvataan alkuperäisen renkaan arvoa vastaavaksi.

- Korvaus korkeintaan kustannusarvion mukaisesti.

Tekninen johtaja sopii asianosaisen kanssa korvauksen maksusta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.