Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

AurDno-2019-401

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Teknisessä toimistossa on valmisteltu teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus on päättänyt että teknisen toimen käyttökustannukset saavat nousta 1,48% vuoden 2019 talousarviosta.

Talousarviossa ei olla päästy tavoitteeseen vaan vuoden 2020 talousarvioehdotus ylittää vuoden 2019 talousarvion n.10%. Ylityksestä 5% muodostuu talvikunnossapidon, puhtaanapidon, lämmityksen, sähkön ja asiantuntijakulujen kasvusta. Loput 5% tulee Lahdon sillan rakentamisen avustuskuluista ja vanhan huoltamorakennuksen purku kustannuksista.

 

 

TA-ehdotus 2020

TA-2019

TP-2018

Tehtävä

Menot

Tulot

Menot

Tulot

Menot

Tulot

Tekninen hallinto

150 761

 

173 908

 

152 109

 

Kiinteistötoimi

1 406 938

768 900

1 255 189

758 500

1 158 277

763 108

Liikenneväylät

150 200

 

119 683

 

150 405

 

Yleiset alueet

56 702

7 200

53 998

7 200

47 323

12 461

Vesihuoltolaitos

408 318

775 750

384 740

778 360

351 956

680 338

Jätehuolto

8 000

 

11 270

 

5 400

 

Tietoimi

106 220

 

49 150

 

18 250

 

Lupajaosto

389 102

32 000

383 278

32 000

386 394

26 824 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

2 676 471

1 593 850

2 431 216

1 575 860

2 426 662

1 486 384

 

Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian mukaisesti sähköisiä palveluita kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimivat teknisen toimen työkaluina.

Kiinteistöjen hallintaa ja tehokkuutta pyritään parantamaan kiinteistöautomaation ja sähköisen kiinteistöhallintajärjestelmän tehokkaalla käytöllä. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden talousarvio on laadittu siten että kiinteistöt ja alueet saadaan pidettyä käyttökunnossa. Talousarviossa on varauduttu pieniin huoltotyyppisiin korjauksiin ja peruskunnossapitoon, laajempana kokonaisuutena on vanhan huoltamo rakennuksen purku. Lisäksi kiinteistötoimelle on tullut kaksi vanhaa rakennusta lisää, mitkä nostavat käyttökustannuksia. Pienempiä peruskorjauksia pyritään tekemään omana työnä.

Vesihuoltolaitoksen menorakenne muodostuu suuremmalta osin ostettavaan jäteveden puhdistuspalvelun ja jäteveden siirtämisen energiakustannuksista. Vesihuoltolaitoksella tehokkuutta ja säästöjä pyritään hakemaan aktiivisella vuotovesien kartoittamisella ja korjauksilla. Vesihuoltolaitoksessa on lisäksi varauduttu viemäri, vesijohto ja pumppaamoiden saneeraus ja korjaus toimenpiteisiin. Siirtoviemärin vierellä kulkevan viemäriin liittymiseen panostetaan ja siihen liitytään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen mukaisesti.

Tietoimessa yksityistieavustusten taso on sama kuin vuonna 2019. Tämä tarkoittaa tiekuntien oman rahoitusvastuun lisääntymistä. Avustusten taso näkyy osaltaan yksityisteiden kunnon heikkenemisenä, koska tiekuntien omat rahoitusresurssit eivät välttämättä riitä pitämään tietä entistä vastaavassa kunnossa. Lisäksi kunta on avustamassa Lahdon sillan korjausta.

Kunnallistekniikan ja teiden rakentamishankkeina suurempana kohteena on Säästökallion jatkoalueen asemakaava-alueen rakentaminen.

Kaavateiden tarkoituksenmukaisen ja riittävän kunnossapidon turvaamiseksi on investointiohjelmassa vuosittain varauduttu sorapintaisten teiden päällystämiseen ja uudelleenpäällystämiseen.

Katuvalaistuksien osalta on varauduttu mahdollisiin Carunan kanssa yhteistyössä toteutettavien hankkeisiin ja katuvalaistuksen korvausinvestointeihin. Katuvalaistuksen saneerauksen tarkoituksena on poistaa vanhoja elohopeahöyryvalaisimia ja korvata ne nykyaikaisilla ledivaloilla. Valaisimien vaihto vähentää olennaisesti huoltokuluja ja energiakustannuksia.

Talonrakennuksessa ei ole lähivuosina isoja rakennushankkeita. Investointiohjelmassa on varauduttu muutamiin korjaus- ja huoltokohteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 esitetyssä muodossaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti jakaa palvelukeskuksen salaojan asennuksen vuosille 2020 ja 2021.

Toimintasuunnitelmaa käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa, tavoite taulukkoja päivitetään.

Korjausten jälkeen tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 esitetyssä muodossaan, sekä investointiohjelman ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2022 käsiteltiin viime kokouksessa. Toimintasuunnitelman käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, koska tavoitetaulukko oli puutteellinen.

Toimintasuunnitelman tavoitetaulukkoja on nyt päivitetty tarkastuslautakunnan vaatimuksen mukaisesti.

Toimintasuunnitelma käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.