Tekninen lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Savojärven vedensaannin turvaaminen

AurDno-2019-87

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Auran kunnalla on ollut vuodesta 1964 Savojärven rannalla virkistysalue, jolla on mm. rantamökki, sauna, kota, huoltorakennus ja muutama muu rakennus. Alue on kuntalaisten ja erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen aktiivisessa käytössä. Alueella on ollut käytössä oma porakaivo, mikä hajosi viime kesänä. Porakaivovesi ei ole juomakelpoista, minkä vuoksi sitä on käytetty vain pesuvetenä. Juomavesi on tuotu omana linjana naapurin porakaivosta, josta veden riittävyys isoille määrille on epävarma. Alueen puhtaan veden hankinta on osoittautunut haasteelliseksi. Alueen vedenhankintaa on yritetty ratkaista erilaisilla tavoilla, mutta pintavesikaivon rakennus on maaston puolesta vaikeaa ja kallista ja porakaivon onnistuminen kallioperän rakenteen vuoksi epävarmaa. Viime kesänä olemme olleet Metsähallituksen ja yksityisen naapurin varassa veden hankinnassa. Veden saannin ja laadun varmistamiseksi on laadittu suunnitelma putkilinjan rakentamiseksi vastapäiseltä Nousiaisten Rantapihan alueella. Linjan rakentaminen on helpoin ja edullisin vaihtoehto varmistaa Savojärven puhtaan veden saanti. Nousiaisten Vesi Oy on tehnyt myönteisen päätöksen liittymästä ja veden toimittamisesta sekä vesialueiden omistajat ovat antaneet suostumuksensa linjan rakentamiseen. Turun seudun Vesi Oy ei anna lausuntoa asiasta, koska Savojärvi ei toimi enää yhtiön varavesilähteenä. Suunniteltu putki olisi kooltaan 63 mm, joka asennettaisiin rannasta rantaan. Pituutta putkella olisi noin 1050 metriä. Putki asennettaisiin täydellä 100 % painotuksella ja rantojen lähtö- ja tuloliitoskohdat tehtäisiin kaivinkoneilla. Jos jäätilanne sallii, putki asennetaan jäälle, painot kiinnitetään siihen ja rakennelma upotettaan järveen. Suunnitelman työselostus ja kartta ovat esityslistan liitteinä.

Rakentamisen arvioidaan maksavan 30 000 euroa. Auran kunta toimii rakennuttajana. Linja on kunnan taloussuunnitelmassa ehdotettu toteutettavan vuonna 2020.

Linjan rakentaminen olisi perusteltua tehdä tänä vuonna, koska veden saanti muilla tavoin voi osoittautua varsin työlääksi, epävarmaksi ja kalliiksi.

ELY-keskukselle on tehty ilmoitus linjan rakentamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 merkitty Savojärven vesihuoltolinja rakennetaan vuonna 2019 ja esittää 30 000 euron määrärahan myöntämistä hankkeelle vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti että koivuniemen virkistys alueelle pitää saada pesu-/juomavesi ennen kesäkauden alkua.

Kokouksessa käytiin eri vaihtoehtoja läpi. Vaihtoehdoiksi nousivat uusi porakaivo, mikä on varustettu suodatusjärjestelmällä ja 63mm vesijohto Nousiaisten veden liittymästä. Nousiaisten veden liittymä on veden laadun kannalta vaihtoehdoista varmin ja pitkässä juoksussa halvin. Rakennusten välissä osittain pinassa kulkevat vesijohdot uusitaan samassa yhteydessä.

- Porakaivo ja suodatin, 18 000 euroa

- Vesijohto 63mm, 30 000 euroa.

Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle 63mm vesijohdon rakentamista.

Investointi ohjelmaan ehdotetaan seuraavaa muutosta:

- Kivikoulun sisäänkäyntikatokset ja portaat 20 000€, siirretään vuodelle 2020

- Tiilikoulun vanhan jumppasalin lakkaus 8000€, siirretään vuodelle 2020

- Koivuniemen painevesi 63mm 30 000€, siirretään vuodelle 2019

Samassa yhteydessä selvitetään naapurien tarve vedelle ja tehdään mahdollisesti yhteishankinta.