Tekninen lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valtuustoaloite: jalankulkijoiden turvallisuuden parantaminen

AurDno-2018-294

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jukka Leino on jättänyt valtuustoaloitteen 3.9.2018 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Aloitteessa pyydetään kuntaa selvittämään millä keinoin ja kenen kustannuksella VT 9: ja Karviaistentien uuteen risteykseen voitaisiin rakentaa pieni pätkä kevyen liikenteen väylää. Ehdotus poistaisi jalankulkijat ja pyöräilijät 9 -tien reunasta Karviaistentien ja Säästökallion tien välistä ja lisäisi siten liikenneturvallisuutta. Aloite on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää pyytää kunnan teknistä tointa selvittämään aloitteessa ehdotetut asiat ja viemään asiaa eteenpäin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Tekninen johtaja ja rakennustarkastaja ottivat valtuustoaloitteen 10.10. 2018 osayleiskaavan työneuvottelussa esille ja silloin päädyttiin siihen, että kunta pyytää lausunnon ELY-keskukselta aloitteesta.

ELY-keskus on antanut lausunnon VT9 ja Karviaistentien turvallisuudesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Lausunnossaan ELY toteaa, että huolenaihe on tiedossa ja Säästökallion liittymän porrastuksen yhteydessä tutkittiin kevyen liikenteen eri vaihtoehtoja ja turvallisuutta. Hyviä ratkaisuja ei kuitenkaan löytynyt. Turvallisin kulkureitti kevyelle liikenteelle olisi ylittää VT9 hieman kauempaa Karviaistentien liittymästä  Turkuun päin, nykyisen kevyen liikenteen väylän kohdalta, jossa valtatie kaksikaistainen(merkitty esityslistan liitteenä olevaan kuvaan). Esitetty lyhyt kevyen liikenteen yhteys pysäkin kohdalla valtatien ja kevyen liikenteen väylän välille ei ole toteuttamiskelpoinen, sillä se ohjaisi kevyen liikenteen kulkijoita ylittämään valtatien liittymän porrastuksen kohdalla, jossa tie on leveimmillään (3 kaistaa) ja siten vaarallisempi ylityspaikka. Valtatielle ei myöskään toteuteta suojateitä parantamaan tien ylityksen turvallisuutta. ELY-keskus toivoo, ettei myöskään kunta edistä omilla toimillaan esitettyä kevyen liikenteen yhteyttä turvattoman tienylityskohdan vuoksi.

Kevyen liikenteen kulkureittejä tarkastellaan ja suunnitellaan uudelleen ysitien nelikaistaistuksen (Lieto-Aura) ja Auran eritasoliittymän tiesuunnittelun yhteydessä. Nopeaa helpotusta tilanteeseen ei ole luvassa, sillä hankkeen toteuttamiseen voi kulua kymmenen vuotta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Lautakunta merkitsee ELY-keskuksen vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja aluearkkitehti Mika Sahlströmille.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta piti erittäin tärkeänä kevyenliikenteen kulkureittien huomioimisen tulevassa kaavoituksessa ja maantieverkoston suunnitelmissa. Valtatie 9:sän ylitys/alitus tulee suunnitella turvallisemmaksi. Valtatie 9 on ELY-keskuksen vastuulla olevaa tiealuetta ja siellä ei saa tehdä muutoksia ilman tienpitäjän lupaa.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.