Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Lausunto maa-aines ja ympäristölupahakemuksesta

AurDno-2020-458

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kosken TL kunnan ympäristönsuojelulautakunta on varannut Auran tekniselle lautakunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen maa-aines- ja ympäritölupahakemuksesta. 

Maatalousyhtymä Heikola Janne ja Pasi hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottoon sekä ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan, louhittavan kiviaineksen murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottoon ja varastointiin Auran kunnan Leinakkalan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Ylhäinen 19–414–2–12. Toiminnalle haetaan aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on uusi toiminta. Otettavan kalliokiviaineksen määrä on 154 000 m³krt. Vuotuinen ottomäärä on keskimäärin yhteensä 25 000 m³krt (enimmillään 80 000 m³krt). Louheen ja murskeen tuotannon on keskimääräisesti arvioitu olevan 67 500 tonnia kalliomursketta. Puhtaita ylijäämämaa-aineksia otetaan vastaan enintään 9 000 tonnia vuodessa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Maatalousyhtymä Heikolalla on ollut vastaava toimintaa alueella tästä uudesta alueesta n.500m pohjoisempana, lähellä Valtatie 9:sää.

Hakemusta käsitellään kokouksessa.

Lausunto on pyydetty toimittamaan 5.11.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa tai lausuttavaa hakemuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.