Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Paineenkorotusaseman hankinta

AurDno-2020-457

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden investointiohjelmaan on varattu 21 500 euron suuruinen määräraha paineenkorotus aseman rakentamista varten. Paineenkorotusasema takaa riittävän vedenpaineen niissä väliaikaisissa tilanteissa joissa tarvittan varavesiyhteyttä. Investointi on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Ennen rakennustöiden aloittamista laitteen sijoittamisesta sovitaan Väyläviraston kanssa.

Maanrakennustyöt on tarkoitus tehdään tuntitöinä erikseen ja rakennustyöt kunnan omana työnä.

Tekninen toimisto on kilpailuttanut paineenkorotusaseman laitteiden hankinnan kokonaishintaurakkana, kustannusarvio, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Suunnitelmat laatinut FCG.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 27.10.2020 kello 15.00, joten tarjoukset esitellään ja urakoitsija valitaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 7:lle, laitetoimittajalle.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Rakennustyöt tehdään erikseen esityksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta valitsee laitetoimittajaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneen yrityksen. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan hankinta-asiakirjat.

Päätös

Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti valita laitetoimittajaksi halvimman tarjouksen jättäneen Xyleminc Oy:n 21 249 € (alv. 0 %) kokonaisurakkahintaan.

Hankinnan kokonais kustannusarvioksi kuitenkin muodostuu 36 000€,  mikä ylittää investointiohjelmassa esitetyn määrä rahan 14 500€. Muut kustannukset muodostuvat rakennus-, suunnittelu- ja liittymäkuluista.

Tekninen lautakunta pitää hankintaa kuitenkin ehdottoman tärkeänä tälle vuodelle vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden varmistamiseksi. Tämän vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa ylittävän osuuden määrärahan lisäämistä ensi vuoden investointiohjelmaan ja määrärahan jakamista kahdelle vuodelle. Paineenkorotuslaitteiden asennus ja käyttöönotto tammikuussa 2021.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.