Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Palvelukeskuksen sadevesi- ja salaojaurakka

AurDno-2020-456

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden ja ensi vuoden investointiohjelmaan on varattu 20 000 euron suuruinen määräraha Palvelukeskuksen sadevesien ja salaojien uusimista varten. Salaojat ovat tulleet elinkaarensa päähän ja sadevesiä ei ole johdettu pois perustuksien viereltä. Järjestelmän uusiminen välittömän korjauksen tarpeessa vesivahingon estämiseksi. Lisäksi pihojen tulevaisuuden käyttöä suunnitellaan rakennustöiden yhteydessä, muutostyöt pitää olla valmiina 28.05.2021 mennessä. Valtuusto ei ole vielä ensi vuoden määrärahoja vahvistanut.

Tekninen toimisto on suunnitellut ja kilpailuttanut salaoja- ja sadevesiremontin kokonaishintaurakkana, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 27.10.2020 kello 15.00, joten tarjoukset esitellään ja urakoitsija valitaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 8:lle, paikalliselle urakoitsijalle.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Tarjouspyyntö lähetettiin 8:lle paikalliselle urakoitsijalle. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Iletekniikka Oy:n 24 000€ (alv. 0 %) kokonaisurakkahintaan. Urakka jakaantuu kahdelle eri vuodelle. Vanhustentaloyhdistykselle on annettu oma tarjous, minkä hankinnasta yhdistys päättää erikseen.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Samassa yhteydessä uusitaan hoivan terassin, palvelukeskuksen ja sisäpihan istutuksia sekä rakenteita, hyväksyttyjen määrärahojen raamin mukaisesti.

Näitä pihojen istutuksia ja rakenteita suunnitellaan yhdessä hoivakodin, Arkean ja Vanhustentaloyhdistyksen kanssa. Hoivakodin on tarkoitus lisätä terassin puolen pihan käyttöä ja ulkoilu mahdollisuuksia, tarkemmat suunnitelmat tehdään yhdessä hoivakodin kanssa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.