Tekninen lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Järykselän tiekunnan hakemus yksityistien ottamisesta kunnan hoitoon

AurDno-2019-34

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Järykselän yksityistien tiekunta on lähettänyt Tekniselle lautakunnalle osoitetun anomuksen Järykselän yksityistien (n.3000m) ottamisesta kokonaan kunnan hoitoon

(Liite 3 ja 4).

Järykseläntien varteen on rakennettu uusi rantamaan kaava-alue, johon lyhyin reitti on Tammentieltä käännyttäessä (n.650m). Uusi kaava-alue tulee lisäämään Järykseläntien liikennettä. Lisäksi Auran kunta on Paavonkujalta ja Martinpolulta (n.300m) myynyt tontteja, mikä on muodostanut tiheää asutusta myös sille alueelle. Nämä kaksi aluetta muodostavat suurimman osan järykseläntien liikenteestä, muodostavat asemakaava maista asutusta ja alueet on rakentuneet Auran kunnan toimesta. Rantamaan alueella on 14 tonttia ja alkuosalla on 13kpl vakituista asutusta. Tämän vuoksi on kohtuutonta edellyttää että Järykselän tiekunta vastaa tien ylläpitokuluista yksin. Järykseläntie on kahden yleisentien (Tammentie ja Laukkaniityntie) yhdistävä kauttakulkutie. Järykseläntien alkuosalle Tammentieltä rantamaan kaava-alueen liittymään asti tullaan valaisemaan katuvaloilla, joiden kunnossapidosta vastaa Auran kunta. Järykseläntien loppuosassa on vähän vakituista asutusta n.12 kpl. Tie on kapea ja mutkainen, nopeudet tulee olla pienet liikenneturvallisuuden vuoksi.

Nykytilanteessa ylimääräinen liikenne Järykseläntiellä ei ole kovinkaan suurta, mutta liikenne tulee kasvamaan kun rakentaminen Rantamaan alueella lisääntyy ja alueelle muodostuu asutusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Asutuksen aiheuttama liikenne kuormittaa pääasiassa tien alkuosaa, jonka vuoksi se tulisi ottaa Auran kunnan hoitoon erillisellä sopimuksella (liite 5). Tien loppuosaan ei asutuksella ole suurta vaikutusta, koska liikenne kulkee pääosin Tammentien kautta. Tammentie on huomattavasti nopeampi ja turvallisempi reitti. Kunnan avustuksen piirissä on paljon muitakin tiekuntia, joiden varrella on pysyvää asutusta ja tie toimii kahden yleisentien kauttakulkutienä. Tiekuntia pitää tukea tasapuolisesti.

Mikäli myöhemmin todetaan että liikenne kuormittaa Järykseläntien loppuosaa tienhoitokuluja kompensoidaan avustuksella tai asia saatetaan tiekunnan esityksestä uudelleen käsittelyyn. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanhallitus.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että liitteenä 5 oleva osuus Järykselän yksityistiestä otetaan kunnan hoitovastuulle 1.9.2019 alkaen. Tie kuitenkin säilyy edelleen yksityistienä mutta kunnan hoidon alaisena olevaa osuutta tiestä ei avusteta hoitovastuun siirtymisen jälkeen.

Päätös

Muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että liitteenä 5 oleva osuus Järykselän yksityistiestä otetaan kunnan hoitovastuulle 1.6.2019 alkaen.

MRL 84§, 85§ ja 86§ mukaisesti Järykseläntien alku (650m) tulisi muuttaa kaavatieksi ja kunnan tulee ryhtyä kadunpitovelvolliseksi.

Ennen kun kaavamuutos on valmis Järykseläntien alkua hoidetaan erillisellä hoitosopimuksella. Kunta on Järykselän yksityistien osakkaana ja vastaa uuden rantamaan alueen yksiköinti maksuista siihen asti kunnes kaavamuutos on valmis.

Järykseläntie kuitenkin säilyy edelleen yksityistienä, mutta kunnan hoidon alaisena olevaa osuutta tiestä ei avusteta hoitovastuun siirtymisen jälkeen.

Kaavamuutoksen tulessa lainvoimaiseksi hoitosopimus ja yksikkömaksut raukeavat.