Tekninen lautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Yksityisen vesijohtolinjan lunastusanomus

AurDno-2019-19

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Kuntaan on saapunut Mauri Grofin anomus lunastaa kunnalle yksityinen vesijohtolinja. Vesijohtolinja alkaa Nurmisentiletä ja päättyy Öysti -nimiseen kiinteistöön osoitteessa Öystintiellä. Se on pituudeltaan noin 900 metriä ja siihen on liitetty viisi kiinteistöä. Anomus ja kartta vesijohtolinjasta on esityslistan liitteenä.

Kiinteistöille on myönnetty voimassa olleiden taksojen mukaiset alennukset liittymismaksuista linjan rakentamisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää, että esitettyä vesijohtolinjaa ei lunasteta vesihuoltolaitokselle.

Perustelu on se, että muitakaan vastaavia yksityisiä vesijohtolinjoja ei ole lunastettu vesihuoltolaitokselle.

Kiinteistöille on annettu alennusta liittymismaksuista linjaa rakennettaessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Mauri Grof

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä – kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänkuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.