Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lahdon silta

AurDno-2018-101

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt 1.9.2012, että osa Lahdon yksityistiestä otetaan kunnan hoitovastuulle. Hoidettava alue on Vanhan Turuntien liittymästä – Pikku-Lahdontien risteykseen. Lahdontie on edelleen yksityistie, mutta kunnan hoitovastuulla olevaa osuutta tiestä ei avustettu hoitovastuun siirtymisen jälkeen.

Lahdontieltä on rakennettu yhteys Pikku-Lahdontielle Pikku-Lahto II:n rakentamisen yhteydessä, tämä uusi yhteys ohjaa Lahdontielle myös ulkopuolista liikennettä. Uudelta alueelta aiheutuva liikenne Lahdontielle on pääosin alueelle rakentavien ja tulevien asukkaiden henkilöautolla tapahtuvaa liikennettä. Raskasta liikennettä ja varsinaista työmaaliikennettä ei Lahdontien kautta juurikaan kulje Lahdon sillan painorajoituksesta johtuen.

Nykytilanteessa ylimääräinen liikenne Lahdontielle ei ole kovinkaan suurta, mutta liikenne tulee kasvamaan kun rakentaminen Pikku-Lahto II:n alueella lisääntyy ja alueelle muodostuu lisää asutusta. Liedon asemalle kulkeva liikenne kulkee myös pääosin Lahdontien kautta.

Kunnanhallitus on päättänyt jo aiemmin Vanhan Turuntien ja koivumäentien välisen osan hoitamisesta 2002. Tässä samassa yhteydessä on päätetty Lahdon sillan korjaamisesta. Lahdon sillan korjaukseen on myönnetty valtionavustusta 75% ja sillan korjaus valmistui 2004.

Nyt sillan kunnosta on tehty kaksi kuntotarkastusta ja tarkastuksissa on havaittu vakavia puutteita. Viimeisin tarkastus kertomus liitteenä. Sillan käytöstä tulee päättää tämän vuoden aikana, jotta isoilta vahingoilta vältytään.

Vaihtoehtoja sillan käytön suhteen on:

  • Sillan korjaus tai muutetaan kevyenliikenteen sillaksi
  • Uuden sillan rakentaminen, hinta arvio n.300 000 – 400 000€ (valtionavustus 75%)
  • Lahdontien jatkaminen pitkäniitynsillan kautta, hinta arvio n.200 000 (valtionavustus 50%)
  • Silta puretaan

ELY:n luonnonvarayksikkö edellyttää että ennen kun Aurajoessa voi tehdä mitään pitää selvittää onko siellä sinisimpukoita.

Valtion tämän hetkisten suunnitelmien mukaan valtionavustusta leikataan radikaalisti vuonna 2020.

Liite: Yleistarkastus 2.3.2018

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Lahdon sillan korjaamisesta tehdään kustannusarvio ja yleissuunnitelma elokuun loppuun mennessä ja haetaan valtionavustusta sillan korjaamista varten. Kustannusarvion ja aikataulun laatimista varten pitää selvitetään onko sillan kohdalla simpukoita ja tehdään maaperätutkimus. Mikäli valtionavustusta ei myönnetä sillan tulevaisuudesta tehdään erillinen päätös. Alkuselvityksiä varten varataan erillinen määräraha investointiohjelmaan.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta piti sillan säilyttämistä liikennekäytössä ehdottoman tärkeänä.

Lahdontiekunta käsittelee silta asiaa heidän seuraavassa kokouksessa kesäkuussa. Kokoukseen osallistuu tekninen toimi. Silta asiaa käsitellään yhteistyössä lahdontiekunnan kanssa.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Lahdon sillan simpukka selvitykset on tehty ja lahdon sillan kohdalta ei ole löytynyt uhanalaisia vuollejokisimpukoita. Näin ollen alueella voidaan tehdä vapaasti pohjatutkimuksia. Pohjatutkimus on tilattu Sauli Maanpäältä ja pohjatutkimukset pitäisi olla valmiit elokuun loppuun mennessä. Lisäksi Heikki Kiiski tekee alueella maastomittauksia. Lahdon sillan uusimista on suunniteltu yhdessä Tiestöpalvelu Seppälän kanssa.

Lahdon sillan korjaaminen/uusiminen on lahdon tiekunnan vastuulla. Lahdon tiekunnan on tarkoitus hakea tämän vuoden aikana valtionavustusta sillan uusimiseen. Lahdon tiekunnan puheenjohtaja Ville Vasko ehdotti ja aikoo esittää lahdontien seuraavassa yksityistie kokouksessa että Auran kunta hakisi valtionavustusta lahdontiekunnan valtuuttamana. Teknisen toimen edustaja osallistuu lahdontien seuraavaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Auran kunta hakee valtionavustusta lahdontiekunnan valtuuttamana, mikäli lahdon yksityistie näin päättää esittää.

Päätös

Lahdon tiekunta hoitaa avustuksen hakemisen, mikäli he näin päättävät. Avustushakemus ja asian valmistelu tehdään yhdessä teknisen toimen kanssa. Auran kunta sitoutuu kilpailuttamaan ja avustamaan siltahankkeen toteutuksessa, mikäli tiekunta asiasta näin päättää. Auran kunta maksaa toteuman ja avustuksen välisen eron, mikäli sillan uusimiseen saadaan valtionavustus ja Auran kunnan valtuusto myöntä siihen erillisen määrärahan. Siltahankkeelle nimetään erillinen valvoja, mikä valvoo toteutusta ja maksuliikennettä.

Lahdon sillan pitämisen liikennöitävässä kunnossa on ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä lahdontien asukkaille ja käyttäjille.

Lahdon silta on erittäin huonossa kunnossa ja Lahdontiekunnan tulisi päättää asiasta mahdollisimman pian ja kokoukseen pitää kutsua myös teknisen toimen edustaja paikalle.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Lahdon yksityistiekunta on päättänyt hakea Ely-Keskukselta investointiavustusta Lahdontiellä sijaitsevan Lahdon sillan uusimiseksi.

Lahdon tiekunta on päättänyt asiasta 11.10.2018 ja asiaa on valmisteltu yhdesä teknisen toimiston kanssa.

Investointi hakemuksen liitteeksi pitää laatia alustava kustannusarvio, työohje ja yleissuunnitelma.

Lahdon tiekunta on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta avustusta 4220€ suunnitelmien laatimiseen.

Sillan alustava kustannusarvio on 400 000 euroa. Tavoitteena on saada avustushakemus Ely-keskuksen käsittelyyn tämän vuoden loppuun mennessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää että hankkeelle myönnetään 4 220 euron investointiavustus.

Investointiavustuksen ehtona on että hanke saa valtion avustuksen ja että kunnanvaltuusto myöntää talousarviossa 2019-2020 määrärahat avustusta varten.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen toimisto on kilpailuttanut Lahdon sillan uusimisen KVR-urakkana teknisen lautakunnan ja Lahdon tiekunnan hyväksymien suunnitelmien perusteella.

Urakasta järjestettiin hankintalain mukainen julkinen avoin tarjouskilpailu, hankinnasta ilmoitettiin HILMA:ssa 28.12.2018.

Tarjousten viimeinen jättöaika oli 13.3.2019. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka liitetään kokouksen liitemateriaaliksi. Määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousehdot täyttävää tarjousta.
 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää Lahdon tiekunnalle halvimman tarjouksen antanutta Kaskenoja Oy:tä valittavaksi sillan KVR-urakoitsijaksi. 

Tekninen lautakunta esittää rakennesuunnitelmien tilaamista erikseen ja suunnittelutyön käynnistämistä mahdollisimman nopeasti. ELY-keskus ei ole vielä tehnyt avustuspäätöstä, joten lopullinen urakkasopimus pitää laatia vasta avustus päätöksen jälkeen. Mikäli ELY-keskus myöntää täyden valtionavustuksen tekninen lautakunta esittää sopimuksen tekemistä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.