Tekninen lautakunta, kokous 4.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Valtuustoaloite: Koira-aitaus Auran keskustaan.

AurDno-2018-104

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta, § 26,17.5.2018
 

AurDno-2018-104
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Auran perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt 6.4.2017 aloitteen koirapuiston siirrosta urheilupuistosta lähemmäs keskustaa.

”Valtuustoaloite

Esitämme, että nykyinen koirapuisto siirretään keskustan tuntumaan. Paikka voisi olla vaikka kunnantalon ja junaradan välinen puistikko. Raivaus ja aitaus ovat kohtuullisen
edullisesti hoidettavissa. Paikka voisi olla myös joku muu soveltuva.

Siirrosta olisi monia hyötyjä. Uuden puiston käyttöaste olisi korkeampi ja elävöittäisi keskustaa. Puiston nykyaikaisempi ja viihtyisämpi paikka palvelisi paremmin koiranomistajia. Lisäksi valaistus ja mahdollinen veden saanti olisi helposti toteutettavissa”

Viime vuonna käsiteltiin valtuustoaloitetta koira- aitauksen siirtämisestä Hakatien ja Horsmantien päiden länsipuolella olevalle joutomaalle. Joutomaalla on aidattu vesilaitoksen alue, mikä on tarkoitus purkaa. Tekninen lautakunta esitti mielipiteenään että kunnassa ei ole tarvetta toisen koirapuiston rakentamiseen urheilupuiston läheisyydessä olevan puiston lisäksi.

Ehdotus
Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Kunnanviraston ja junaradan välinen puistikko ei ole soveltuva paikka, koskaviereiselle nurmikentälle on vireillä keskuspuistohanke ja esitetyn kohdan maaalueet
eivät ole kokonaan kunnan omistuksessa.

Tekninen lautakunta päättää koira- aitauksen siirtämisestä ja muista mahdollisista paikoista kokouksessa.


Päätös
Ilkka Soukka ilmoittivat olevansa jäävi asiassa ja poistuivat salista asian käsittelyn ajaksi.

Tekninen lautakunnan mielestä esitetty paikka ei ole sovelias uudelle koirapuistolle. Lisäksi alue on kokonaan VR:n omistamalla maalla.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän keskeinen ajatus koirapuiston suhteen on se että se saataisiin keskeisemmälle paikalle kunnan asemakaava- alueella. Koirapuisto olisi silloin helpommin kuntalaisten käytettävissä.

Tekninen lautakunta päätti että muita mahdollisia paikkoja selvitellään ja asian valmistelussa selvitetään myös APU:n kanta. Koirapuisto on tällä hetkellä urheilukentän läheisyydessä ja APU hoitaa aluetta, lisäksi APU:lla on hankeita joihin koirapuistolla on vaikutusta.

______________________________

Tekninen lautakunta, 04.04.2019

Tekninen toimi on kartoittanut mahdollisia koirapuiston paikkoja.

Auran kunnan omistamilta alueilta ei löydy koirapuistolle sopivaa aluetta.

Mikäli sopiva alue löytyy pitää koirapuistolle hakea toimenpidelupa, jonka yhteydessä tehdään naapurien kuuleminen.

Liitteenä kartta, johon on rasteroitu kunnan omistamat maa-alueet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.