Tekninen lautakunta, kokous 6.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kivikoulun kunto ja tulevat peruskorjaukset

AurDno-2021-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kivikoulun kuntoa on selvitetty kouluverkkoselvityksen yhteydessä. Rakennuksen elinkaari alkaa olla loppupäässä ja mikäli rakennusta halutaan käyttää vielä pitkään se vaatii laajoja peruskorjauksia. Ramboll Oy on tehnyt kiinteistöön kuntotutkimuksen ja tutkimuksessa on suositeltu käyttöä turvaavia toimenpiteitä ja peruskorjausta. Ramboll OY:n kanssa yhdessä tehdyn arvion mukaan rakennusta voidaan turvallisesti käyttää n.15 vuotta pienillä peruskorjauksilla ja käyttöä turvaavilla toimenpiteillä. 

Rakennuksen kuntoa on käsitelty useaan otteeseen kouluverkkoselvityksen yhteydessä ja teknisessä lautakunnassa. Lisäksi rakennuksen kuntoa on käsitelty sisäilmatyöryhmässä 8.4.2021. Kivikoulun terveellistä/turvallista käyttöä on selvitetty altistumisolosuhdeselvityksen ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä.

Rakennuksen käyttäjillä ei ole ollut sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja rakennus on ollut koko ajan koulun käytössä. Työsuojelulle ei ole tehty haittailmoituksia sisäilmasta. Sisäilmakyselyn yhteydessä on kuitenkin tullut esille että kivikoulun ilmanvaihtoon ei olla tyytyväisiä. Rakennuksessa opetetaan ”luovia aineita” tekninen työ, kuvaamataito, musiiki ja tekstiilityö.

Tarkempaa korjaussuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.

Käyttöä turvaavat toimenpiteet tehdään kesällä 2021 ja muutostöille hyväksytetään erillinen määräraha.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta toteaa kivikoulun kunnon tietoon saatetuksi ja hyväksyy esitetyn korjaussuunnitelman.

Seuraavassa kokouksessa käsitellään kustannusarviota.

Päätös

Tekninen lautakunta jätti kivikoulun korjaussuunnitelman päätöksen pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätöksen tekoa varten pitää korjaamista ja kustannuksia selvittää laajemmin sekä kartoittaa mahdollisia väistötiloja.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kivikoulun kuntoa on kartoitettu lisää ja mahdollisia muutostöitä selvitetty.

Mahdollisista väistötiloista ja muutostöistä on tehty erillinen suunnitelma sekä kustannusarvio, joita käsitellään kokouksessa.

Sisäilmatyöryhmä esitti että kellarin tiloja ei voi enää ensi lukukaudella käyttää teknisen työn opetukseen ja rakennukseen ei enää kannata tehdä laajoja peruskorjauksia. Rakennuksen elinkaari alkaa olemaan lopussa ja uusien tilojen suunnittelu pitäisi aloittaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman ja kustannusarvion.

Vaihtoehdot:

1.Kellari otetaan pois käytöstä ja tilat siirretään 1krs:seen.

2.Väistötilat, muista kunnan tiloista.

3.Väistötilat, parakki.

4.Kellari korjataan.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle erillisen lisämäärärahan lisäämistä investointiohjelmaan muutostöitä varten.

Päätös

Kivikoulun korjausuunnitelmia ja kustannusarvioita käsiteltiin kokouksessa.

Kivikoulun korjaamiseen on laadittu 4 eri suunnitelmaa. Tavoitteena on että teknisen työn tilat on käytössä 1.9.2021 mennessä.

Lisäksi vaihtoehtoa 2 pidettiin mahdollisena, mutta tilojen käytöstä pitää saada käyttäjien näkemys. Tämän vuoksi Tekninen lautakunta päätti pyytää sivityslautakunnalta lausuntoa tilojen käytöstä ja lausunnon voidaanko muutoksia nykyisiin tiloihin tehdä.

Tekninen lautakunta päätti lisäksi esittää että tiloihin ei kanata enää tehdä laajoja peruskorjauksia ja tehtävillä muutoksilla tavoitellaan vähintään viiden vuoden elinkaarta. Uusien tilojen suunnittelu pitää käynnistää (tarve selvitys) ja suunnittelua varten pitää perustaa hankeryhmä.

Tekninen lautakunta päätti valita korjaussuunnitelmaksi vaihtoehdon 1 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen pikaiseen käsittelyyn sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.