Tekninen lautakunta, kokous 6.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lausunto osayleiskaavasta, jatkokäsittely

AurDno-2020-404

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päättänyt 1.4.2019 § 9 käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön. Kunnanhallitus (13.5.2019 § 99) on hyväksynyt ja  päättänyt asettaa nähtäville osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kunnanhallitus (8.6.2020 §103) on hyväksynyt ja päättänyt asettaa nähtäville Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot (ns. luonnosvaiheen aineisto).

Aineistot ovat nähtävillä kunnanvirastossa sen aukioloaikoina sekä kunnan internet-sivulla koko kaavaprosessin ajan. Nähtävänä on:

- Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- Kaavatilanne ja kaavatyötä ohjaavat asiakirjat

- Kaavatyön selvitykset

- Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Auran kunta järjesti avoimet yleisötilaisuudet koskien asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyötä:

3.6.2019 klo 18.00 Asemanseudulla kirjaston auditoriossa, Urpontie 2

12.6.2019 klo 18.00 Kirkonkulman koululla, Vanha Tampereentie 153

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa

25.8.2020 klo 18.00 Aurasalissa, Urpontie 2.

Osayleiskaavan nähtävilläolojen aikana pyydetään viranomaislausunnot mm. Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Varsinais-Suomen maakuntamuseolta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta, kunnan hallintokunnilta, vesihuoltolaitokselta ja naapurikunnilta. Lausunnot pyydetään myös paikallisilta yhdistyksiltä. Muutkin yhdistykset voivat halutessaan ilmoittautua lausunnon antajiksi.

Lausuntoa on pyydetty antamaan 31.8.2020 mennessä.

Liitteenä osayleiskaava, selostus, osallistumis ja arviointisuunnitelma ja liikenneverkkoselvitys.

Loput asiakirjat nähtävänä Auran kunnan kotisivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta esittää, että yleiskaavan jatkovalmistelussa kiinnitettäisiin huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Osayleiskaavaan lisätään kevyenliikenteen väylän varaus Lahdontielle. Yhteys huomioitu liikennesuunnitelmassa.

Tekninen lautakunta toteaa että osayleiskaava on laadittu huolellisesti ja ei ole muuta huomautettavaa Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistosta.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Osayleiskaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Osayleiskaavaan on lisätty teknisen lautakunnan esittämä kevyenliikenteen varaus.

Päivitetty osayleiskaavaa ja sen selostus on liitteenä. Liitteitä käsitellään kokouksessa.

Osayleiskaavan ohjausryhmä on käsittelee suunnitelmia ja muistutuksia 5.5.2021. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Teknisellä lautakunnalla ei ole lisättävää lausuntoonsa.

Päätös

Tekninen lautakunnalla ei ole lausuttavaa osayleiskaavasta ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Yleiskaavatyön ohjausryhmä tehnyt erilliset vastineet kaavasta tulleista muistutuksista.