Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Liikenneturvallisuustyöryhmä

AurDno-2020-141

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Loimaan seudun liikenneturvallisuus työn yhdyshenkilöt kokoontuivat toukokuussa2019. Tilaisuudessa todettiin että kunnissa ei ole liikenneturvallisuustyöryhmiä, mikä näkyy eteenkin liikennekasvatustyössä. Liikenneturvan palvelut ovat suurelta osin ”hyödyntämättä”, mikä sekin kytkeytyy liikenneturvallisuustyöryhmien puuttumiseen. 2010 - 2012 on laadittu Loimaan seudun liikenneturvallisuus suunnitelma ja sen jälkeen ei ole ollut yhteisiä kokoontumisia. Auran kunnanhallitus on 10.02.2014 nimennyt liikenneturvallisuustyöryhmän, mutta se ei ole kokoontunut kertaakaan. Liikenneympäristön parannustoimien edistäminen on selvästi hiipunut hyvän alun jälkeen. Edelleen osa ensimmäisen kiireellisyysluokan helposti toteutettavia nopeusrajoitus- ja liikennemerkkimuutoksista on toteuttamatta. Osin on kyse myös siitä, että jonkin toimenpiteen tarve on poistunut/muuttunut tai on tullut uusia akuutimpia tarpeita.

Kuntakohtaisen liikenneturvallisuustyöryhmän on tarkoitus koordinoida liikenneturvallisuustyötä ja edistetään poikkihallinnollista liikenneturvallisuustyötä. Työryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa; konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää, liikenneturvallisuustilanteen seurantaa jne. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä ja eri hallintokuntien päivittäisessä liikennekasvatustyössä eri ikäryhmien parissa. Myös liikenneympäristön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään tarpeen mukaan. Työryhmä kokoontuu 1- 2 kertaa vuodessa. Liikenneturva osallistuu kaikkiin kokouksiin tarvittaessa. Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii suomalaisen vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Sen lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa liikenneturvallisuutta koskevaa tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa sekä Liikenneturvan toimintaa palvelevaa tutkimusta, opastaa ja yhteen sovittaa jäsenjärjestöjen liikenneturvallisuustyötä sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin liikenneturvallisuuden hyväksi. Liikenneturvallisuustyöryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii työturvallisuuskoordinaattori. Loimaan seudun kunnat ovat tehneet yhteisen sopimuksen liikenneturvallisuuskoordinaattorin palkkaamisesta.

Kunnanjohtaja on tehnyt viranhaltijanpäätöksen työryhmän perustamisesta ja siihen on valittu seuraavat henkilöt: Tekninen johtaja Kari Tuohi, Rakennustarkastaja Pentti Urho, Rehtori Ville Kouki, Varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen, Kulttuuri- ja vapaa- aikasihteeri Marjaana Tamminen, Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas ja Avopalvelun ohjaaja Ulla- Maija Haapalainen. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sidosryhmien edustajia kutsutaan kokoukseen tarvittaessa. Liikenneturvallisuuskoordinaattori toimii työryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Ensimmäinen kokous on 26.05.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.