Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Oikaisuvaatimus vesilaskun huojennuksesta

AurDno-2020-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Kiinteistön 19-402-22-2 omistajat ovat lähettäneet tekniselle lautakunnalle kirjeen, jossa he hakevat vesilaskun kohtuullistamista tapahtuneen vesivuodon vuoksi.

Putkimies oli käynyt ja todennut, että lämminvesivaraajan varoventtiili oli rikkoontunut ja vuotanut vesi oli valunut suoraan viemäriin.

Rakennustarkastaja kävi toteamassa 7.1. 2020 kiinteistöllä tapahtuneen.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää, että hakijoiden vesilaskua ei muuteta, koska vesivuoto on tapahtunut kiinteistön vastuulla olevalla putkiston osalla.

Päätös

Jyrki Alanko jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta (klo 19.58 - 20.03).

Tekninen lautakunta päätti että vesilaskusta ei anneta huojennusta, laskutus kulutuksen mukaan.

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on tehnyt kokouksessaan 13.2. 2020 päätöksen, että kiinteistön 19-402-22-2 omistajien huojennuspyyntöä vesilaskun kohtuullistamisesta ei hyväksytä, koska veden kulutuksen lisääntyminen on tapahtunut kiinteistön vastuulla olevan putkiston osalla.

Kiinteistön omistajat ovat tehneet päätöksestä 6.3. 2020 oikaisupyynnön, jossa he vetoavat siihen, että laskutetusta jätevesimaksusta vähennettäisiin ainakin puolet, koska vuotanut vesi ei ole ollut jätevettä.

Oikaisupyyntö on tehty määräajassa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että kaikesta kiinteistön käyttämästä vedestä Auran kunta on maksanut Turun seudun puhdistamolle jätevesimaksun ja että asiassa ei ole tullut esille sellaista uutta tietoa, jolla olisi aiempaan päätökseen vaikutusta.

Tekninen lautakunta päättää siten pitää 13.2. 2020 kokouksessa tekemänsä päätöksen voimassa eikä myönnä laskusta huojennusta.

Päätös

Jyrki Alanko poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (klo 20.10-20.15).

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitus tehdään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Turun hallinto-oikeudelle, jonka yhteystiedot ovat:


- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle
voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hallintovalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta:

Postiosoite: PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelin: 02 - 486 430