Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Teknisen lautakunnan investointiohjelma 2019

AurDno-2020-60

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä.

Porsaannotkon alueella tehtiin katuvalaistuksen saneerausta yhteistyössä Lounean kanssa. Kuovin alueelle asennettiin uudet katuvalot.

Säästökallion uudelle kaava-alueelle rakennettiin kunnallistekniikka. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2019. Maskukodin vanha liittymää levennettiin.

Vanhoja kaavateitä päällystettiin Huuskantietä n.500m. Uutta asfalttia tehtiin Kuoviin 1400m2 ja Auranportin 400m. Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia ja muita paikkauksia tehtiin samassa yhteydessä tarpeen perusteella. Kunnan kaavateille tehtiin kuntokartoitus.

Kiinteistötoimessa kirvesmiehen työkohteena oli mm. Vanhustentalon saunan ja asuntojen peruskorjaukset, Auraamon muutostyöt, puukoulun korjaus, ikkunoiden korjaus, kunnanviraston ja tiilikoulun rakenteiden tiivistyskorjaukset, Tarvasjoentien hallin tilojen saneeraustyöt sekä muut pienemmät korjaustyöt. Käyrän vankilasta oli keskimäärin neljä miestä teknisen toimen työtehtävissä. Kaksi heistä kiinteistötoimen korjaustöissä ja toiset kaksi oli kasvukauden aikana raivaamassa frisbeegolfkentän puustoa. Vuoden 2019 lopulla tehtiin iso peruskorjaus Tarvasjoentien halliin. Yhtenäiskoulun kirjastosiiven lattia korjattiin kesällä 2019.

Lisäksi suoritettiin normaalin kunnossapidon lisäksi joitakin investointiluonteisia pieniä korjauksia ja parannuksia.

Yleisten alueiden vastuualueella ei ollut kasvukauden aikana yhtään henkilöä työsuhteessa. Yleisiä alueita hoidettiin kuntouttavan työtoiminnan, käyrän vankien ja kesämestarin toimesta. Lisäksi kesätyöntekijöitä oli 5kpl, joita ohjasi kesämestari. Kaikki kunnan viheralueet hoidettiin omana työnä, pois lukien niittotyöt.

Kuntouttava työtoiminta osallistui viljakujan asunnon pintaremonttiin ja puistoalueiden hoitoon.

Kiinteistötoimen kunnossapito vastuulle tuli kaksi uusi kiinteistö osoitteessa Turuntie 1 ja Tarvasjoentie 9.

Loppuvuodesta kameravalvontaa lisättiin (urheilukenttä, keskuspuisto, koivuniemi, Auraamo), Aurasalin AV-laitteita uusittiin.

Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja. Vesihuoltolaitos suunnitteli vesihuoltolaitoksen toiminnallisen alueen laajentamista ja viemäriverkoston suunnitelmia laadittiin suunnitelman mukaisesti. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Uutta sadevesiverkostoa ei rakennettu, sadevesiverkostona toimivia ojia perattiin. Vesihuoltoverkostoa korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.

Kompostikentän ja vanhan kaatopaikan maisemointityöt valmiit. Kompostikentän vuokrasopimuksesta neuvottelut kesken.

Kunnanviraston viereiselle nurmikentälle valmistui keskuspuisto kuntolaitteineen. Kenttä on toiminut talvella luistelukenttänä.

Vuoden 2019 kesällä uusittiin lämpökanaali kivikoulun ja puukoulun väliltä.

Vuoden 2019 aikana selviteltiin tiilikoulun, kirjastosiiven, koulun keittiön, päiväkoti pääskynpesän ja kunnanviraston sisäilmaongelmia.

Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelta 2019.

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ylitti n.5% talousarviossa varatun määrärahan. Kulujen ylitystä käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Toimintakertomus, toteuma 100% ja investoinnit käsitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Toimintakertomus ja toteuma 100% käsiteltiin kokouksessa.

Investointiohjelmaa ja Tarvasjoentien hallin muutostöitä käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Siirtoviemärin vaikutusalueen liittymismahdollisuuksista ei ole tiedotettu riittävästi vuonna 2019, vuoden 2020 osalta tiedottamiseen on panostettava huomattavasti enemmän.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

 

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Vuoden 2019 investointiohjelman toteuma käsitellään kokouksessa.

Investointien menot yhteensä 1 130 647€, 94%.

Investointiohjelma liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.