Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kaavateiden asfaltoinnit 2021

AurDno-2020-153

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiosaan on varattu 115 000€ teiden päällystämiseen ja päällysteiden korjaamiseen.

Sorapintaisia kaavateitä on lähinnä uusimmilla, vielä rakenteilla olevilla asuinalueilla.

Osa vanhoista päällysteistä on niin huonokuntoista, että niiden vuosittaiset päällysteiden paikkauskustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Nämä kaavateiden osat on tarkoituksenmukaisinta ja pitkällä aikavälillä myös edullisinta päällystää uudelleen, näiden teiden päällystämiseen on varauduttava suunnitelmavuosina. 

Päällystystöitä esitetään toteutettavaksi asfaltointiohjelman mukaisesti. Asfaltointiohjelmasta päätetään kokouksessa.

Päällystettä uusitaan ja korjataan yhteensä n.10 000m2.

Lisäksi suoritetaan routavaurioiden paikkauksia ja paikoittaista päällysteiden uusimista tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa.

Tarjouksia on pyydetty kuudelta alan yritykseltä, tarjoukset tulee jättää 07.04.2021, klo 14.00  mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka käsitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee asfaltointiohjelmaa ja teiden kuntoa kokouksessa.

Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä kokouksessa ja valitsee päällystystöiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi urakoitsijaksi halvimman vertailuhinnan perusteella NCC Industry Oy:n.
Asfalttipäällystykset tehdään liitteenä olevan päällystysohjelman mukaisesti.

Poikkeuksena Sillankorvantien kevyenliikenteenväylä päällystys siirretään vuodelle 2022. Vuonna 2021 kvl huonokuntoinen asfaltti puretaan ja kvl jätetään sepeli pinnalle.

Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti, ennen töiden aloitusta pyydetään NCC:ltä tarkempi hinta-arvio.

Mikäli määrärahat riittävät korjataan lisäksi Pikku-Lahdontien kurveja ja tehdään kaavateiden paikkauksia.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.