Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Lähivirkistysalueiden kehityshanke

AurDno-2021-120

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille osoitettiin mittava tukipaketti, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Sen osana on varattu noin 10 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen.

Kevään koronatilanteen vuoksi kansalaisten ulkoilu lisääntyi huomattavasti ja erityisesti kaupunkiseutujen lähivirkistysalueet täyttyivät uusista liikkujista. Ulkoilureitit sekä muut virkistys- ja viheralueet ruuhkautuivat paikoin pahoin ja nykyiset palvelurakenteet, kuten taukopaikat, osoittautuivat riittämättömiksi. Koronakriisin jatkuessa ja kansalaisten löytäessä uusia kestäviä tapoja edistää terveyttään ja viettää vapaa-aikaansa ulkoillen, virkistysalueiden kävijäpaine ja kulutus tulevat kasvamaan entisestään. Heikentyneessä taloustilanteessa kuntien mahdollisuudet vastata kasvaviin tarpeisiin kehittämällä ja investoimalla luonnon virkistyskäyttöpalveluihin lähialueillaan ovat rajalliset.

Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi käyvät esimerkiksi vakituisen henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset tai rakenteiden materiaalikustannukset.

Erityisavustushaku on kohdennettu kunnille. Yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kuntia kannustetaan myös muodostamaan alueellisia konsortioita yhteisten hankkeiden suunnitteluun. Avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Mikäli hankkeet kohdistuvat myös yksityisille maille, tulee kuntien ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja varmistaa maanomistajan suostumus hankkeeseen kirjallisesti. ELY-keskus ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat kunnille suoraa rahallista hyötyä. Toimenpiteistä mahdollisesti syntyvä taloudellinen hyöty tulee osoittaa kustannusarviossa toimenpiteiden kustannusten kattamiseen omarahoitusosuutena.

Ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Edellytykset tälle luodaan kunnostamalla ja kehittämällä kuntien nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita tai luomalla palvelurakenteita uusille alueille.

Hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden palvelurakenteiden, kuten taukopaikkojen, lintutornien, huussien yms. rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista.

Hankkeen tavoitteena on väestön hyvinvoinnin parantaminen.

Tämä tapahtuu aktivoimalla kuntalaisia tarjoamalla käyttöön erillaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia ja niitä tukevia rakenteita/palveluja.  Samalla luodaan mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäyntiin erilaisten ryhmien ja yksilöiden välillä. Vapaa-ajan vietto paikkojen voidaan olettaa saavan suuren suosion, koska niiden sijainnit ovat hyvät ja se palvelee erilaisia käyttäjäryhmiä. Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan eri käyttäjäryhmien seurantatutkimuksilla.

Voimistuva yhteisöllisyys ja mahdollisuus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin tulevat esiin hankkeen toteutuksessa siten, että kaikille yksilöille ja ryhmille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin matalan kynnyksen tapahtumiin vähäisellä omalla panostuksella. Rakennettavat alueet tarjoaisivat hyvät olosuhteet erilaisille tapahtumille ja yhdessä tekemiselle. Ympäristöt loisivat puitteet erillaisille tapahtumille sekä mahdollisuuden kokeilla erillaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja yhteisöllissyyden luomiseksi.

Hankkeen tavoitteena on ennalta ehkäistä ongelmia ja parantaa henkistä ja fyysistä hyvin vointia.

Hankkeissa on huomioitu myös erityisryhmiä.

Hankkeessa parannetaan ja kehitetään Auran keskustassa sijaitsevien kolmen puistoalueen käyttöä  liikuntaan ja aktiivisen vapaa-ajan harrastamiseen.

Hanke koskee kolmea aluetta:

1) Hypöistenkosken luontopolku jonka käyttöä on toivottu kehitettävän. Alueelle on toivottu ruokailu ja levähdyspaikkaa.

2) Sisupuiston alueelle on rakenteilla kuntoportaat, laituri ja esiintymislava. Alueen yhteyteen on tullut tarve rakentaa WC / Kioski, tulevia palveluja varten.

3) Maijantien lähivirkistysalueella on kuntoilureitti ja frisbeegolfrata sekä talvisin hiihtolatu, luistelukenttä ja pulkkamäki. Alueen suuren suosion ja käytön vuoksi palveluita alueella on tullut tarvetta kehittää. Alueelle on toivottu wc/huoltorakennusta sekä kuntoportaita. WC/huoltorakennusta on tarkoitus käyttää luistimien vaihtotilana ja suksien huoltotilana.

Hankkeen kustannusarviota ja suunnitelmia käsitellään kokouksessa erikseen. Investointiohjelmaan on varattu 60 000€ suuruinen erillinen määräraha hankintaa varten.

ELY-keskus on myöntänyt Auran kunnalle avustusta 24 375,00 euroa. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei sisällä arvonlisäveron osuutta tuettavista kustannuksista.  Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 48 750,00 euroa.

Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat:

- Hypöistenkosken luontopolun kehittäminen

- Maijantien virkistysalueen huoltorakennuksen ja kuntoportaiden toteuttaminen

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:

- Sisupuiston kioskirakennuksen toteuttaminen

Avustettavan hankkeen toteutusaika on 27.11.2020 - 31.12.2021. Avustusta saadaan käyttää vain sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen.

Suurin osa töistä on suunniteltu tehtävän Auran kunnan omana työnä ja yhdistysten sekä Käyrän avovankilan kanssa yhteistyössä. Käyrän avovankila on ilmoittanut maaliskuun alussa että heiltä ei ole tänä vuonna saatavissa työvoimaa, koska heille ei ole myönnetty tälle vuodelle määrärahaa palkkakustannuksia varten. Koska tarvittavaa työvoimaa ei ole on tarvetta palkata määräaikainen työntekijä tai ostaa rakennuspalvelua.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää toteuttaa hankkeen esityksen mukaisesti.

Kunnan omana työnä tehtäviä rakennustöitä varten palkataan määräaikainen kirvesmies. Kunnanhallitus käsittelee määräaikaisen kirvesmiehen täyttöluvan erikseen.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.