Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rakennusvalvonnan lupapisteen sopimuksen jatkaminen

AurDno-2021-121

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen lupapalvelu. Lupapiste mahdollistaa viranomaisten, rakentamisen ammattilaisten ja yksityisten henkilöiden työskentelyn sähköisesti, viranomaisten yhteistyön yli kuntarajojen ja kaikille osapuolille yhden valtakunnallisen luukun. SADe-ohjelmassa, jonka tuotoksena Lupapiste on syntynyt, linjattiin, että palveluiden on oltava ylikunnallisia, jolloin palveluiden käyttäjät eivät joudu siirtymään luukulta luukulle asioidessaan eri kunnissa. Sähköiset palvelut vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuutta, tuovat säästöjä ja parantavat kansalaisten palveluita ja niiden saavutettavuutta. Lupapisteen käyttäjäkuntia on tällä hetkellä yhteensä 205 kappaletta, 70% kunnista.

Lupapisteen kehitystä on tehty vuodesta 2013 alkaen, jolloin aloitettiin rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun pilotointi. Sen jälkeen palveluiden kehitys   on jatkunut ripeästi, yhteistyössä kuntien asiantuntijoiden kanssa. Markkinoilla ei tällä hetkellä ole toista yhtä toimintavarmaa ja laaja palvelua.

Auran kunnalla on käytössä Lupapisteen rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu ja sähköinen pysyväisarkisto. Asiointipalvelu hankittiin syksyllä 2017 ja se hankittiin silloin yhteishankintana Pöytyän, Marttilan, Ruskon ja Loimaan kanssa. Laskutus peruste oli silloin asukasluku ja tapahtumien määrä, nyt se on muuttumassa hakemus määrä perusteiseksi. Nykyinen sopimus päättyy 7.10.2021 ja varmistaaksemme palveluiden katkeamattoman käytön, jatkosta pitäisi tehdä uusi sopimus. Samalla on mahdollisuus laajentaa palveluita, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Lupapiste on antanut tarjouksen lupapisteen jatkamisesta. Tarjousta käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää jatkaa Lupapisteen sopimusta tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Lisäksi otetaan käyttöön raportointityökalu ja lupapiste kauppa.

Päätöksenteko- ja laskunmuodostustoiminnallisuudelle ei vielä nähty tarvetta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta
Postiosoite:  PL 24, 21381 AURA
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)
Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.