Tekninen lautakunta, kokous 8.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sillankorvantien puut

AurDno-2020-399

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Sillankorvantien ja pyörätien väliselle viherkaistalle on istutettu aikanaan vaahteroita Kisatien ja Mäkien väliin. Vaahterat ovat liian suurikokoisia puita näin kapealle viherkaistalle. Niiden juuret tunkeutuvat alueen putkilinjoihin ja aiheuttavat vahinkoa rikkomalla ja tukkimalla niitä. Lisäksi puiden juuret kasvavat siten, että ne tunkeutuvat asfaltin alle ja nostavat sitä ylöspäin, rikkovat rakennekerroksia ja aiheuttavat murtumia päällysteeseen.

Koska Sillankorvantien ympäristön vihreys ja säilyminen kauniina ja edustavana on tärkeää, vaahteroiden korvaamisesta muilla puilla ja istutuksilla FCG:n vihersuunnittelija Tiina Puska on laatinut alustavan suunnitelman, jolla kadun vihreys säilytetään ja kadun ja pyörätien rakenteet pysyvät ehjinä ja kunnossa. Suunnitelma on esityslistan liitteenä. Suunnitelman mukaan välikaistalla kasvavat nykyiset vaahterat poistetaan ja korvataan helppohoitoisemmilla pienemmillä puilla ja pensasistutuksilla sekä nurmikolla ja kenttäkivillä. Puiden istutuksessa käytetään juurimattoa, jolloin juuret eivät vaurioita kunnallistekniikkaa eivätkä asfalttia. Pensaslajiksi valitaan matala lajike, ettei näkemäestettä synny. Valaistus säilyy ennallaan. Ennen töiden aloittamista suunnitelmaa tarkennetaan ja keskustellaan katuosuuden kiinteistöjen omistajien kanssa muutostöistä.

Ehdotus

Esittelijä

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Lautakunta päättää, että Sillankorvantien Kisantien ja Mäkitien välisen viherkaistan osuudella tehdään ehdotuksen mukaisia muutostöitä.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen. Talven 2020-2021 aikana puut kaadetaan ja viemärin kunto selvitetään. Tilalle istutetaan uusia puita ja pensaita. Istutettavista lajikkeista päätetään teknisessä lautakunnassa tarkempien suunnitelmien ja kustannusarvion valmistuttua, ennen kevättä 2021. Lisäksi suunnitelmista keskustellaan alueen lähellä olevien taloyhtiöiden kanssa. Sillankorvantien kevyenliikenteenväylä on samalla alueella huonossa kunnossa ja sen korjauksesta päätetään tämän asian käsittelyn yhteydessä. Katuvalaistuksen tasoa selvitetään myös.

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Sillankorvantien ja pyörätien väliselle osuudelle on valmistunut  vihersuunnittelija Tiina Puskan suunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. Suunnitelma noudattaa viime syksynä laadittua luonnosta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Lautakunta päättää hyväksyä esitetyn suunnitelman Sillankorvantien ja pyörätien välisen alueen rakentamiseksi. Suunnitelmaan voidaan tehdä pieniä yksityiskohtien muutoksia, jos ne nähdään tarpeelliseksi työn edetessä.

Varsinainen rakennustyö tehdään vuonna 2022 , tänä vuonna aloitetaan puiden karsintaa ja poistoa siten, että päällystystyö voidaan tehdä ja selvitetään johtojen ja linjojen tarkat sijainnit.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen ja suunnitelmat hyväksyttiin.

Vuonna 2021 kuoritaan kevyenliikenteenväylän huonokuntoinen asfaltti ja syksyllä kaadetaan puut. Samassa yhteydessä tehdään viemärille kuntoarvio.

Muutostöistä tiedotetaan lähimpänä olevia taloyhtiöitä.

Vuonna 2022 istutetaan uudet puut/pensaat kvl ja ajoradan väliin jäävälle viherkaistalle. Kvl asfaltoidaan vuoden 2022 aikana. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.